Remont alejki Oporowska

I to jest bardzo dobra wiadomość:
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071/376 00 05, fax 071/373 49 06
WYNIKI POSTĘPOWANIA NA:
Remont nawierzchni alejki Oporowskiej na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji do realizacji zadania wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2:
Dolbud Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław z ceną ofertową brutto 344.400,00 zł i terminem realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, w tym w terminie 1 m-ca opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej w ZDiUM oraz Zarządzie ROD „Gajowice” Uzasadnienie:
Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia. Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. L. Solskiego 4A/6, 52-416 Wrocław
Oferta nr 2: Dolbud Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław
którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach:
a) cena ofertowa brutto;
b) okres gwarancji;
c) łącznie:
Oferta 1:
a) 28,86 pkt,
b) 40,00 pkt,
c) 68,86 pkt
Oferta 2:
a) 60,00 pkt,
b) 20,00 pkt,
c) 80,00 pkt
https://bip.zdium.wroc.pl/… BIP.ZDIUM.WROC.PL Remont nawierzchni alejki Oporowskiej na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – bip