Opłaty w ROD „Gajowice” w 2022 roku:

W 2022 roku wszystkich użytkowników działek w ROD „Gajowice” we Wrocławiu obowiązują następujące opłaty:
1. Składka członkowska w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3,00 zł, czyli 6 zł od działki) – stawkę określa Rada Krajowa PZD.
2. Opłata ogrodowa w wysokości 0,85 zł za 1 m² powierzchni działki (w tym: 0,10 zł Partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).
3. Opłata za wywóz odpadów – 134,00 zł od działki.
4. Opłata Energetyczna w wysokości 11,50 zł od działki (wysokość ustalona uchwałą walnego zebrania).
5. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie 1,10 zł za 1 kWh.
6. Opłata na inwestycję w ROD – oświetlenie solarne – aleja Stalowa w wysokości 5,00 zł od działki.
7. Opłata na inwestycję w ROD – brama wjazdowa od ul. Stalowej w wysokości 10,00 zł od działki.
Terminy opłat: Opłaty wymienione w pozycjach 1-7 winny być zapłacone do dnia 30 czerwca 2022 r.
Uwaga: nie uiszczenie opłat w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie zapłaty (zgodnie z §42 „Regulaminu ROD”).
Wpłaty należności można dokonywać tylko przelewem lub przekazem na konto bankowe ROD „Gajowice” we Wrocławiu
BPS 58 1930 1406 2012 1200 1602 0001
wymieniając rodzaj opłaty oraz koniecznie numer działki.
Opłaty ponoszone na rzecz PZD przez nowych członków:
1. Podwyższona opłata ogrodowa – tzw. Wpisowe w wysokości 200 zł (wysokość wpisowego ustala okręgowy zarząd PZD).
2. Podwyższona opłata ogrodowa – tzw. Opłata inwestycyjna w wysokości 1 200 zł (jej wysokość ustala zarząd ROD).
Z opłaty inwestycyjnej zwalniani są współmałżonkowie i osoby bliskie (przy przeniesieniu prawa do działki).
Zarząd ROD „Gajowice”