Kontakt z Zarządem ROD – „Gajowice” w okresie epidemii

Informujemy, że kontakt z Zarządem ROD – „Gajowice” nadal możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną (rod-gajowice@wp.pl) lub telefonicznie (690-441-049). Zebrania Zarządu ROD – „Gajowice” odbywać się będą w formie telekonferencji. W sprawach pilnych, które wymagają bezpośredniego kontaktu z Zarządem, należy się wcześniej umówić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zmiana w ograniczeniach w dostępie do ROD – „Gajowice”

KOMUNIKAT  Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ograniczeń w dostępie do terenów ROD
W związku z trwającym stanem epidemii w dalszym ciągu ogromne znaczenie ma ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne przedłużenie ograniczeń w dostępie do terenów. Jednak kierując się uwagami zgłaszanymi z ROD oraz zmianami w przepisach powszechnie obowiązujących, dotychczasowe ograniczenia zostały skorygowane. Obecnie dostęp do ROD reguluje uchwała nr 107/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD. Uchwała, do odwołania, przedłuża ograniczenia w zakresie pobytu w ROD do grona działkowców i ich najbliższych.
W ślad za rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do grona osób najbliższych zalicza się:
a)małżonka działkowca, wstępnych działkowca (rodziców, dziadków, pradziadków itd), zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.), rodzeństwo, osoby przysposobione (adoptowane) i małżonków tych osób,
b) powinowatych działkowca w tej samej linii lub stopniu, tj. osoby, które dla małżonka działkowca są osobami najbliższymi – grono osób najbliższych ustalane dla małżonka tak jak w pkt a) wobec działkowca.
c) konkubentów działkowca i ich osoby najbliższe – grono osób najbliższych konkubenta ustalane analogicznie, jak dla małżonka działkowca w pkt b).
Ograniczenie to jest spójne z zakazami wprowadzonymi w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów, który do odwołania zakazuje „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu”. Kierując się uwagami zgłaszanymi z ogrodów Krajowy Zarząd PZD wprowadził również wyjątki od powyższego zakazu. Dotyczą one osób wykonujących prace związane z inwestycjami i remontami prowadzonymi na działkach lub terenach wspólnych ROD. Wykonawcy tych prac mogą przebywać na terenie ROD. Decyzja Krajowego Zarządu podyktowana była sygnałami, że bez stosownej korekty, dotychczasowe ograniczenia narażają działkowców na szkody. Zakaz wstępu na teren ROD dla wykonawców prac, powodował brak możliwości realizacji wcześniej podpisanych umów i groził koniecznością zwrotu zadatku, kary umownej itp. Analogiczne przesłanki uzasadniają korektę wobec osób prowadzących prace na zlecenie lub za zgodą organów PZD – głównie wykonawców inwestycji i remontów w infrastrukturze ogrodowej. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie ROD, to Krajowy Zarząd PZD podtrzymał ograniczenia związane z korzystaniem z terenów wspólnych ROD i infrastruktury ogrodowej. W szczególności w dalszym ciągu wyłączone z użytku są place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice i inne obiekty ogrodowe, które generują kontakty międzyludzkie. Nie dotyczy to alei ogrodowych i innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione. Ponadto Zarząd ROD (w zależności od uwarunkowań lokalnych) może podjąć decyzję o udostępnieniu przebywającym w ROD obiektów sanitarnych (toalet) stanowiących element infrastruktury ogrodowej. Utrzymano również kompetencję Zarządu ROD w zakresie wyrażania zgody na bezpośredni dojazd do działki. Podejmując taką decyzję, Zarząd ROD winien jednak uwzględnić stan infrastruktury ogrodowej, a zwłaszcza szerokość alei ogrodowych. Wyrażając nadzieję, że wprowadzone rozwiązania spotkają się ze zrozumieniem i akceptacją, Krajowy Zarząd PZD apeluje do wszystkich osób przebywających na terenie ROD o odpowiedzialne podejście do przestrzegania obostrzeń, które służą dobru nas wszystkich. Przypominamy również, że korzystając z maseczek i rękawiczek ochronnych podczas pobytu na terenach wspólnych ROD, zmniejszamy ryzyko zarażeń.
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Kontakt z Zarządem ROD – „Gajowice” w okresie epidemii.

Informujemy, że kontakt z Zarządem ROD – „Gajowice” nadal możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną (rod-gajowice@wp.pl) lub telefonicznie (690-441-049). 
Zebrania Zarządu ROD – „Gajowice” odbywać się będą w formie telekonferencji.
W sprawach pilnych, które wymagają  bezpośredniego kontaktu z Zarządem, należy się wcześniej umówić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

WAŻNA INFORMACJA 20-04-2020.

Informujemy, że teren ROD – „Gajowice” nie jest ani parkiem, ani tym bardziej lasem i obowiązujące od dzisiaj tj. 20-04-2020r. przepisy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 Etap I nie mają tutaj zastosowania.


1. Pragniemy poinformować, że na terenie naszego Ogrodu nadal obowiązuje zakaz przebywania osób nie będących użytkownikami działek w ROD – „Gajowice” (wstęp mają tylko użytkownik działki oraz jego najbliższa rodzina).
2. Zmianie ulega tylko to, że od dzisiaj (20-04-2020) możliwy jest dostęp do placu z kontenerami na odpady. Zamknięty niestety pozostaje plac zabaw.
3. Aby uniknąć sytuacji spornych i kłopotliwych z osobami z zewnątrz, prosimy, aby bramki naszego Ogrodu były cały czas zamknięte.
4. Nadal obowiązuje: „W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, informujemy, że od dnia 01-04-2020 do odwołania zamykamy nasze alejki dla spacerowiczów. Działkowców prosimy, aby bezwzględnie każdorazowo zamykali za sobą bramy wejściowe na klucz.”
Zarząd – ROD – „Gajowice”.
I nadal apelujemy o wzięcie czynnego udziału w akcji #zostańwdomu

Czy jest obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenach ROD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD – 17.04.2020 Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 17 kwietnia 2020 r. w/s stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD:
W związku z licznymi zapytaniami od działkowców o interpretację znowelizowanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kontekście terenów ROD, KZ PZD informuje, że na gruncie rozporządzenia brak jest podstaw dla przyjęcia, aby tereny ROD zostały objęte obowiązkiem zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki (§18 rozporządzenia). Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa działkowców i członków ich rodzin podczas pobytu w ROD, Krajowy Zarząd PZD apeluje jednak, aby osoby przebywające na terenach wspólnych ROD, pomimo braku prawnego nakazu, dobrowolnie stosowały zabezpieczenia wg zasad analogicznych do obowiązujących na terenach dostępnych publicznie. Warto podkreślić, że rozporządzenie w taki sposób reguluje m.in. przebywanie na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit d) rozporządzenia).
Warszawa 17.04.2020 r.
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Gdy braknie wody.

   Woda w przyrodzie znajduje się w ciągłym obiegu. Wyparowuje z powierzchni ziemi, wysyca atmosferę w postaci mgły i skrapla się – powraca deszczem. Jednak deszcz deszczowi nie jest równy. Najwięcej wody pozwoli zatrzymać w glebie i dostarczy roślinom powolny, długotrwały opad. Zbawieniem może być dżdżysty wieczór lub szemrzący za oknem przez noc cichy deszcz – tak rzadki w ostatnim czasie. Nagłe ulewy – krótkie intensywne opady, nie dostarczają roślinom wody, zdążą zaledwie zwilżyć płytko glebę i spływają z powierzchni, zasilając zasoby wód podziemnych. Podczas krótkiej ulewy, potrafi spaść z nieba nawet kilka lub kilkanaście litrów wody na jeden metr kwadratowy. Deszcz spadnie na trawnik, rabatę, ale również na dach twojej altany i konstrukcję szklarni. Czas złapać deszcz!
Kilka słów o deszczówce
•Woda deszczowa spada nam z nieba zupełnie za darmo, a w pewnych regionach kraju (nieuprzemysłowionych), jest to woda idealna do podlewania roślin, dokarmiania poza korzeniowego oraz wykonania preparatów do ochrony roślin.
•Jest wodą miękką – to znaczy, że charakteryzuje się niską zawartością jonów, których nadmierna ilość mogłaby powodować zasolenie gleby.
• Ma odczyn bliski obojętnemu lub lekko kwaśny, więc z powodzeniem można podlewać nią wszystkie gatunki roślin (również te kwasolubne). •Wodę zebraną z dachu, magazynuje się w pojemnikach dzięki czemu ma temperaturę zbliżoną do otoczenia. Podlewając rośliny w dni upalne unika się tzw. szoku termicznego, jaki może wystąpić w przypadku podlewania wodą o znacznie niższej temperaturze niż panująca w otoczeniu – wprost z wodociągu.
•Wykorzystanie deszczówki na działce ogranicza zużycie wody wodociągowej, co ma znaczenie w ochronie zasobów naturalnych przyrody.
Zużycie wody na działce
Woda do podlewania ogrodu nie musi spełniać tak surowych wymagań jak woda pitna z wodociągu. Zużycie wody do pielęgnacji upraw w ciągu roku jest znaczne i stanowi istotną część kosztów utrzymania ogrodu działkowego. Jeśli przyjmiemy, że w sezonie wegetacyjnym podlewamy rośliny przez ok. 100 dni, zużywając codziennie średnio 10 litrów wody na jeden metr kwadratowy powierzchni zagonu, to na działce o powierzchni np. 200 m2 rocznie zużyjemy 200 000 litrów wody (200 m3), a to jest koszt blisko 1000 zł.
Warto zbierać deszczówkę
Woda deszczowa na działkach może być zastosowana nie tylko do pielęgnacji roślin, nadaje się również do mycia i prac higieniczno-porządkowych. Wielokierunkowe wykorzystanie deszczówki, pozwala na oszczędności w budżecie domowym. Dlatego retencjonowanie wody opadowej na działkach staje się coraz bardziej popularne. Polska leży w umiarkowanie wilgotnych warunkach klimatycznych, a średnie roczne opady wynoszą około 600 – 700 mm (w 2019 roku średnia roczna suma opadów wyniosła 556 mm). Oznacza to, że z dachu o powierzchni 35 m2 można zebrać od 20 000 do 24 500 litrów wody rocznie.
Jak „zatrzymać” wodę?
Niemal na każdym budynku do dachu zamocowana jest rynna, do której w czasie deszczu z całej powierzchni dachu spływa woda. Najprostszym sposobem zbierania deszczówki jest kierowanie wody za pomocą rury odprowadzającej do zbiornika retencyjnego. Należy wziąć pod uwagę, że w rynnie gromadzą się liście, szczątki owadów, a często znajdują się tam nawet całe gniazda ptaków. Dlatego przy wylocie rynny trzeba umieścić filtr oczyszczający, który zatrzyma ewentualne zanieczyszczenia. Można w tym celu zastosować odpowiednio gęstą siatkę lub sito. Rolę filtra będzie spełniać nawet zwykła gaza lub cienkie rajstopy. W sklepach dostępne są również profesjonalne filtry węglowe.
Wykorzystując istniejącą już instalację można zastosować tzw. zbieracz, włączając go do orynnowania jako dodatkowy element rury spustowej. Specjalna rynienka albo króciec do umocowania węża elastycznego, odprowadza wodę do właściwego zbiornika. Jednak w ten sposób można zatrzymać jedynie część wody ok. 60% całości opadów spływających z dachu.
Zbiorniki na deszczówkę
Każdy zbiornik powinien bezwzględnie być wykonany z solidnego materiału, który ograniczy nadmierne nagrzewanie się wody. Zbiornik do przetrzymywania deszczówki nie może być również przeźroczysty, aby dostęp światła nie stwarzał dobrych warunków dla rozwoju glonów. Przy małej powierzchni dachu np. altanki lub szklarni do zbierania wody deszczowej można wykorzystać zwykłą beczkę lub zbiorniki z tworzywa sztucznego.
Wielkość zbiornika powinna być dostosowana do powierzchni dachu, z którego będzie pozyskiwana woda. Zakłada się, że na każde 25 m2 powierzchni dachu, z której zbierana jest deszczówka powinien przypadać w przybliżeniu 1 m3 (1000 l) objętości pojemnika. Istnieje możliwość zakupu pojemnika naziemnego, który stawia się w pobliżu altany. Można także zaopatrzyć się w zbiornik podziemny, który wkopuje się na głębokość wysokości pojemnika i przysypuje warstwą ziemi, oszczędzając w ten sposób miejsce na działce. Zbiorniki naziemne występują zwykle w czterech pojemnościach: 750, 1100, 1500 i 2000 litrów, natomiast podziemne w dwóch: 2000 i 3000 litrów pojemności. Istnieje możliwość łączenia wszystkich zbiorników w baterie. Wody w ogrodzie nigdy nie jest za dużo. Zbierając i magazynując deszczówkę łatwiej ratować plony, zwłaszcza w okresach z ograniczoną ilością opadów czy podczas suszy.
Dr inż. Anna Ewa Michowska
źródło: http://pzd.pl/artykuly/23977/188/Gdy-braknie-wody.html