Wiosenny przegląd działek 2024

W dniach 08-07-2024 do 15-07-2024 przeprowadzony będzie przegląd działek w ROD „Gajowice”. Działkowcy, którzy chcą być obecni w trakcie przeglądu swoich działek proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 502-411-210. Zarząd ROD „Gajowice” podjął niniejszą decyzję w formie uchwały zgodnie ze statutowymi obowiązkami, które zobowiązany jest realizować. W tym przypadku wynikającymi z przepisów regulujących kwestie porządku i czystości na terenie Ogrodu. W związku z otrzymanymi wytycznymi z OZ PZD, szczególnej uwadze poddane będą: stan alejek przylegających do działki, wysokość zewnętrznego ogrodzenia działki oraz używanie kompostownika.

Pismo dotyczącego aktu planowania przestrzennego – dostarczone drogą elektroniczną

Prosimy o wypełnienie i wysłanie Pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Jest to związane z koniecznością ujawnienia naszego Ogrodu w mpzp (miejski plan zagospodarowania przestrzennego).
Gmina Wrocław do końca 2024 r. musi uchwalić tzw. plan ogólny w ramach reformy przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Pojawiły się obawy, że może to doprowadzić do likwidacji części ogrodów działkowych. Dlatego Zarząd ROD „Gajowice” występuje do Prezydenta Wrocławia z postulatem objęcia naszego ogrodu strefą zieleni i rekreacji, co ochroni teren przed ewentualną likwidacją.

Zachęcamy Działkowców do występowania z indywidualnymi wnioskami w tej sprawie.

W załączniku znajduje się wniosek, który po wypełnieniu należy przesłać do 1 lipca b.r. :

na adres mailowy mailowy wpl@um.wroc.pl 

w wersji papierowej na adres: Wydział Planowania Przestrzennego we Wrocławiu, ul. Świdnicka 53,50-030 Wrocław.

Kopię wniosku proszę również przesłać do OZ PZD we Wrocławiu na adres:

gruntywroclaw@pzd.pl

Wniosek należy uzupełnić o dane składającego pismo (pkt. 3) podając swoje imiẹ i nazwisko, adres, oraz ewentualnie e-mail i telefon, adres do korespondencji (pkt. 4). Na stronie 3 pisma należy zaznaczyć odpowiednio oświadczenie o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji drogą elektroniczną oraz się podpisać.

Procedura otwarcia bramy wjazdowej od ul. Stalowej

Zasady wjazdu na teren ogrodu

 1. Zabrania się wjazdu na teren ROD osobowych pojazdów mechanicznych bez zgody Zarządu.
 2. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) z upoważnionym przedstawicielem Zarządu (numer kontaktowy znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej). Numer telefonu, z którego dzwoni działkowiec MUSI znajdować się w ewidencji Zarządu ROD – Gajowice (zgłoszony w formularzu E – ZGODA).
 3. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących materiały (np. budowlane, ziemię, obornik, itp.) musi odbywać się pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana jest dana usługa.
 4. Dopuszcza się transport towarów masowych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.
 5. Za powstałe zniszczenia w infrastrukturze ogrodowej lub/i innej działki spowodowane wjazdem pojazdem mechanicznym odpowiada działkowiec do którego ten wjazd był kierowany. Ponosi on konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie w ciągu 14 dni w celu przywrócenia infrastruktury ogrodowej lub/i innej działki do stanu sprzed uszkodzenia.
 6. Na teren ROD bez ograniczeń mogą wjeżdżać pojazdy:

a/ pogotowia ratunkowego,

b/ straży pożarnej,

c/ policji,

d/ straży miejskiej,

e/ służb komunalnych,

f/ osób niepełnosprawnych ruchowo posiadających orzeczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

g. członków Zarządu ROD – Gajowice.

 1. Na terenie ROD w niedziele i święta obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych poza pojazdami wymienionymi w ust. 6.
 2. Zabrania się na terenie ROD parkowania, mycia oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych.
 3. Maksymalna prędkość poruszania się na drogach wewnętrznych ROD wynosi 5 km/h.

ZDALNE OTWIERANIE BRAMY:

 1. Uzgodnić (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) z upoważnionym przedstawicielem Zarządu (numer kontaktowy znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej) datę i godzinę wjazdu.
 2. Numer telefonu, z którego dzwoni działkowiec MUSI znajdować się w ewidencji Zarządu ROD – Gajowice (zgłoszony na formularzu E – ZGODA).
 3. W momencie wjazdu zadzwonić jeszcze raz pod wskazany numer kontaktowy.
 4. Wysłać SMSa z numerem działki oraz numerem rejestracyjnym wjeżdżającego auta.
 5. OSOBA TELEFONUJĄCA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ OD UL. STALOWEJ.
 6. Po wykonaniu tych czynności, brama zostanie otwarta zdalnie. Brama zamknie się samoczynnie.

Pismem z dnia 03 kwietnia 2024r. Prezydent miasta Wrocławia Pan JACEK SUTRYK zapewnił, że żaden rodzinny ogród działkowy we Wrocławiu nie będzie w przyszłym planie ogólnym przeznaczony na cele komercyjne i deweloperskie. W swoim piśmie podkreślił ogromne znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych dla zurbanizowanego miasta, które zapewniają nie tylko bioróżnorodność, ale też kształtowanie określonych działań społecznych.