PLAN PRACY ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ROD – „GAJOWICE” W 2017 ROKU

 

W sytuacji, w jakiej nieoczekiwanie i niespodziewanie znalazł się nasz Ogród, tzn. po raz pierwszy w historii ROD Gajowice pojawił się Zarząd Komisaryczny ważne jest, aby nie ulegać emocjom i plotkom pojawiającym się wokół nas. Pragnę wyjaśnić i zapewnić, że nic złego i niepokojącego na chwilę obecną nie dzieje się w naszym Ogrodzie, a cała sytuacja z koniecznością powołania przez Zarząd Okręgowy PZD we Wrocławiu Zarządu Komisarycznego ROD Gajowice wynika z obowiązujących przepisów zawartych w Statucie PZD z 2015 roku. Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, pozwolicie Państwo, że zacytuję treść uchwały nr 33/III/2017 Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku.
(treść Uchwały 33/III/2017)

A co za tym idzie musiała powstać Uchwała o ustanowieniu Zarządu Komisarycznego. Oto treść uchwały 46/III/2017:
(treść Uchwały 46/III/2017)

W związku z powyższym, a przede wszystkim w związku z narzuconym nam, Zarządowi Komisarycznemu ROD Gajowice, przez Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, terminem przeprowadzenia wyborów do dnia 30 czerwca 2017 roku pragnę poinformować szanownych uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczego, że Zarząd Komisaryczny pod moim przewodnictwem, skupi się w tym okresie przede wszystkim na bieżącej działalności naszego RODu. Tj. realizacji tzw. opłat stałych: opłata za wywóz śmieci i odpadów, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia dla elektryka, gospodarza, księgowej, opłaty bankowe i inne, niezbędne do bieżącego funkcjonowania naszego Ogrodu.
Na chwilę obecną po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją finansową ROD Gajowice zapewniam, że jesteśmy w posiadaniu na koncie bankowym ROD Gajowice wystarczającej ilości środków pieniężnych, by te zadania o których przed chwilą mówiłem, zrealizować.
Inwestycje, które planował poprzedni Zarząd na 2017 rok, oddajemy, jako propozycje do realizacji dla następnego Zarządu, który zostanie wybrany przez Walne Zgromadzenie na specjalnie w tym celu zwołanym Zebraniu Wyborczym do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Jeszcze raz pragnę Państwa uspokoić i zapewnić, że sytuacja jest pod całkowitą kontrolą. Zresztą sytuacja ta, która spotkała nasz ROD, może i dla nas ma charakter wyjątkowy, gdyż znaleźliśmy się w niej przecież po raz pierwszy w historii istnienia ROD Gajowice, ale nie jest jednak czymś niezwykłym w historii Polskiego Związku Działkowców. Całe szczęście Statut PZD przewiduje taką ewentualność i daje możliwość spokojnego przejścia i co najważniejsze wyjścia z takiej sytuacji. Końcem tego etapu będzie Walne Zebranie Wyborcze członków naszego ROD, które Zarząd Komisaryczny przeprowadzi w terminie do 30 czerwca 2017 roku, a o czym zostaniecie wszyscy Państwo poinformowani zgodnie z paragrafem 60 ust. 1 i 2. Statutu PZD.
Oczywiście fakt, iż powołany został w naszym RODzie Zarząd Komisaryczny, nie zwalnia nas, Zarząd z obowiązku kontynuowania przedsięwzięć, które zapoczątkował poprzedni Zarząd. I tak Zarząd Komisaryczny będzie realizował:
– prace naprawcze ławek (czyszczenie, malowanie) zapewnienie kontenerów na odpady zielone (na chwilę obecną zamówionych jest na stałe 5 kontenerów z możliwością domawiania większej ilości). Niestety, jak zostałem poinformowany przez firmę EkoSystem, od 1 stycznia br. nie będzie możliwości zamawiania dla naszego ROD dużych kontenerów. W związku z tym musimy dostosować się do mniejszych pojemników, ale za to w większej ilości. Jest opcja, szczególnie teraz na początku sezonu, by wyjątkowo, jednorazowo zamówić duży kontener. Mail z taką prośbą został wysłany przeze mnie 4 kwietnia i czekamy na odpowiedź.
– przegląd stanu technicznego sieci i urządzeń elektrycznych w Ogrodzie.
– dalsza etapowa modernizacja sieci elektrycznej, konserwacja i wymiana skrzynek, liczników w całym Ogrodzie.
– rozwiązywanie różnych sporów i konfliktów między działkowcami wynikających z użytkowania działek.
– działanie Komisji Lustracyjnej wraz z Gospodarzem Ogrodu odnośnie prawidłowego – zagospodarowania działek, modernizacji altan, nasadzeń, usytuowania kompostowników itp.
– bieżąca obsługa organizacyjna i administracyjna użytkowników działek.

UCHWAŁA NR 46/III/2017 PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD WE WROCŁAWIU

Wrocław, 27.03.2017r.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania ZARZĄDU KOMISARYCZNEGO ROD – „Gajowice” we Wrocławiu.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie §109 ust.2 pkt.15, §110 Statutu PZD w związku z §41 ust.1 pkt.3 i ust.3 Statutu PZD

p o w o ł u j e

Zarząd Komisaryczny ROD – „Gajowice” we Wrocławiu w składzie:
1. Sławomir Suwała – Prezes Zarządu Komisarycznego
2. Henryk Wolak – Wiceprezes Zarządu Komisarycznego
3. Zbigniew Laskowski – Sekretarz Zarządu Komisarycznego
4. Mirosław Śliwa – Członek Zarządu Komisarycznego
5. Marian Axmann – Członek Zarządu Komisarycznego

Zarząd Komisaryczny powołuje się na okres do 30 czerwca 2017r. W w/w okresie Zarząd Komisaryczny zwoła zebranie wyborcze, na którym dokonany zostanie wybór nowego Zarządu ROD.
Zarządowi Komisarycznemu zgodnie z §41 ust.5 przysługują kompetencje zastępowanego organu, a więc przede wszystkim uprawnienia i obowiązki określone w ustawie o ROD, w Statucie PZD i w uchwałach organów wyższych PZD oraz wynikające z uchwał Walnego Zebrania Ogrodu.

UCHWAŁA NR 33/III/2017 PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD WE WROCŁAWIU

Wrocław, 27.03.2017r.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu członków Zarządu ROD – „Gajowice” we Wrocławiu.

Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie §39 ust.2 pkt.3 Statutu PZD („Wygaśnięcie mandatu członka organu PZD stwierdza w formie uchwały: właściwy organ wyższego stopnia.”)

s t w i e r d z a      w y g a ś n i ę c i e

I. zgodnie z §39 ust.1 pkt.1 Statutu PZD („Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą: pisemnej rezygnacji z mandatu”) mandatu członka Zarządu ROD – „Gajowice”
1. Pani Marii Helińskiej
2. Pani Agnieszce Putkowskiej
3. Pani Wiesławie Szeremeta
4. Pani Halinie Turbińskiej

II. zgodnie z §39 ust.1 pkt.2 Statutu PZD („Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą: ustania członkostwa w PZD”) mandatu członka Zarządu ROD – „Gajowice”
1. Panu Mirosławowi Brzezicha

III. Zgodnie z §39 ust.1 pkt.5 Statutu PZD („Mandat członka organu PZD wygasa przed upływem kadencji z chwilą: wygaśnięcia mandatów członków organu PZD powyżej 50% jego składu”) mandatu członka Zarządu ROD – „Gajowice”
1. Pani Barbarze Witkowskiej
2. Panu Pawłowi Baniewskiemu
3. Panu Zbigniewowi Laskowskiemu
4. Panu Sławomirowi Suwała.