Rachunki za prąd

Informujemy, że 31-10-2021 mija termin zapłaty za zużytą energię elektryczną.
Zgodnie z § 4 Uchwały nr 8/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD Gajowice z dnia 14.08.2021r w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej działkowcom za opóźnienie większe niż 30 dni od daty 31-10-2021 w dokonaniu opłaty energetycznej lub opłaty za zużytą energię elektryczną będzie odłączany dostęp do energii elektrycznej.
Ponowne podłączenie energii elektrycznej związane będzie z wpłatą na konto ROD – “Gajowice” kwoty 400,00zł tytułem – “ponowne włączenie energii elektrycznej”.

Rachunki za prąd

Informujemy, że wystawione zostały rachunki za prąd.
Proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe.
Osoby, do których nie dotarł mail z rachunkiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. 
Informujemy, że termin płatności mija 31-10-2021.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2021

Zarząd ROD „Gajowice” serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców na organizowany w dniu 10 października 2021 r. od godziny 11.00
DZIEŃ DZIAŁKOWCA
W programie m.in.
– wspólna biesiada przy kiełbaskach, słodyczach, napojach i muzyce
– zabawa dla dzieci.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Jak co roku, prosimy o przynoszenie ciast własnego wypieku, które będą serwowane na stoły biesiadne.
Uwaga: kiełbaski i napoje będą wydawane do godziny 14.00

Rachunki za prąd

W tytule przelewu proszę koniecznie podawać nr działki.
Rachunki w formie papierowej są do odbioru w altanie Zarządu:
– poniedziałek – piątek w godzinach 13:00 – 15:00
– sobota w godzinach 12:00 – 14:00.

Rachunki za prąd

Informujemy, że wystawione zostały rachunki za prąd.
Proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe. Osoby, do których nie dotarł mail z rachunkiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Rachunki w formie papierowej będą do odbioru w altanie Zarządu  od 08-09-2021.
Informujemy, że termin płatności mija 31-10-2021.

KOMUNIKAT w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:
– deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
– dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl. Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.  

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.