KOMUNIKAT

W dniach od 21 do 27 maja 2018r. przeprowadzony będzie wiosenny przegląd działek.

Ocenie podlegać będą m.in.:

1. Zainstalowany w widocznym miejscu numer działki.

2. Uporządkowanie i utrzymanie czystości przyległych alejek.

3. Kompostownik usytuowany na działce.

4. Zagospodarowanie i wygląd działki.

OPŁATY OGRODOWE W ROD – „Gajowice” w 2018r

Decyzją Walnego Zebrania Członków ROD – Gajowice ustalono następujące opłaty w 2018r.:

  1. Opłata ogrodowa – 0,70zł/m2 działki.
  2. Składka członkowska PZD – 6,00zł.
  3. Inwestycja – plan zagospodarowania ROD – 25,70zł od działki.
  4. Inwestycja – utwardzenie placu pod kontenery na odpady – 0,07zł/m2 działki.

Rachunek należy zapłacić w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2018r.

ODBIÓR ZAPROSZEŃ NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2018

DYŻURY W ALTANIE ZARZĄDU:

17.03.2018 – godz. 11-13
18.03.2018 – godz. 11-13
19.03.2018 – godz. 14-16
20.03.2018 – godz. 14-16
21.03.2018 – godz. 14-16
22.03.2018 – godz. 14-16
23.03.2018 – godz. 14-16
24.03.2018 – godz. 11-13
25.03.2018 – godz. 11-13
26.03.2018 – godz. 14-16
27.03.2018 – godz. 14-16

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

które odbędzie się w dniu: 14-04-2018

w Gimnazjum Nr 16, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław

Początek obrad:

W I terminie godz. 10:15

W II terminie godz. 10:45

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 2017 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku
16. Uchwalenie opłat ogrodowych w 2018 roku i terminu ich wnoszenia, w tym także: wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej i opłaty za zużycie energii elektrycznej..
17. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców – tylko w przypadku podjęcia inwestycji.
18. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 07-04-2018 do 08-04-2018 w godzinach od: 13:00 do: 15:00 w Altanie Zarządu.