DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2021

Zarząd ROD „Gajowice” serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców na organizowany w dniu 10 października 2021 r. od godziny 11.00
DZIEŃ DZIAŁKOWCA
W programie m.in.
– wspólna biesiada przy kiełbaskach, słodyczach, napojach i muzyce
– zabawa dla dzieci.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Jak co roku, prosimy o przynoszenie ciast własnego wypieku, które będą serwowane na stoły biesiadne.
Uwaga: kiełbaski i napoje będą wydawane do godziny 14.00

Rachunki za prąd

W tytule przelewu proszę koniecznie podawać nr działki.
Rachunki w formie papierowej są do odbioru w altanie Zarządu:
– poniedziałek – piątek w godzinach 13:00 – 15:00
– sobota w godzinach 12:00 – 14:00.

Rachunki za prąd

Informujemy, że wystawione zostały rachunki za prąd.
Proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe. Osoby, do których nie dotarł mail z rachunkiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Rachunki w formie papierowej będą do odbioru w altanie Zarządu  od 08-09-2021.
Informujemy, że termin płatności mija 31-10-2021.

KOMUNIKAT w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:
– deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
– dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl. Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.  

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

 Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu: 14-08-2021 na placu zabaw przy altanie Zarządu ROD – „Gajowice”.
Początek obrad:
W I terminie godz. 09:30
W II terminie godz. 10:00
** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.
*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 04-08-2021 do 05-08-2021 w godzinach od 13:00 do: 15:00 w Altanie Zarządu.

W Komunikacie Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym wskazane zostało, iż w terminie do 31 sierpnia 2021 r. istnieje prawna i faktyczna możliwość odbywania walnych zebrań przy zachowaniu następujących warunków:
1. w walnym zebraniu może wziąć udział do 150 osób, przy czym zgodnie z przepisami Statutu PZD zaprosić należy wszystkich uprawnionych.
Limit uczestników odnosi się do niezaszczepionych członków PZD, którzy przybyli na zebranie;
2. walne zebranie odbyć się może wyłącznie na otwartym powietrzu.

Przegląd działek w ROD „Gajowice”

W dniach 07-13 lipca 2021 roku na terenie ROD „Gajowice” będzie przeprowadzona lustracja działek. Posiadanie, korzystanie i uprawianie działek w ROD jest obecnie przywilejem społecznym, ale powoduje również po stronie użytkownika określone obowiązki.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZD, na działkowcu ciążą obowiązki w zakresie:  
1. Utrzymanie na działce porządku i czystości – 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ROD. 
2. Korzystanie i zagospodarowanie działki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz Regulaminie ROD – § 39, 40 ust 1, § 55 ust 1, § 56

Każdy użytkownik działki w ROD, ma bezwzględny obowiązek przestrzegać i stosować przepisy Regulaminu. W przypadku stwierdzenia podczas lustracji działki braku ładu i porządku na działce, czy jej nieestetycznego wyglądu oraz przechodzących części roślin na aleje ogrodowe  Zarząd ROD ma prawo kierować do użytkowników takich działek wezwania do ich uporządkowania i przywrócenia ładu i porządku wyznaczając odpowiedni termin na podjęcie działań.  

Naruszenie Regulaminu ROD może doprowadzić do utraty prawa do działki, bowiem zgodnie z art.36 ust. 3 pkt 1 ustawy o ROD uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi ogrodowemu, które czyni uciążliwym korzystanie z innych działek oraz alei ogrodowych może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.  

W sytuacji, gdy działkowiec zaniedbuje swoją działkę, porzucając ją, czyni uciążliwym korzystanie przez innych użytkowników ze swoich działek, alejek ogrodowych i nie reaguje na wezwanie zarządu ROD do przywrócenia ładu i porządku na działce, Zarząd ROD w oparciu o przepisy ustawy o ROD oraz Statut PZD uprawniony jest do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.  
Zarząd ROD „Gajowice” we Wrocławiu                                   Wrocław, 12 czerwca 2021 r. 

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „GAJOWICE” informuje, że w dniach 7 – 13 llipca 2021 r. przeprowadzony będzie przegląd zagospodarowania działek.
Działkowcy, którzy chcą być obecni w trakcie przeglądu swoich działek proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 502-411-210.