WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

 Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu: 14-08-2021 na placu zabaw przy altanie Zarządu ROD – „Gajowice”.
Początek obrad:
W I terminie godz. 09:30
W II terminie godz. 10:00
** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.
*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 04-08-2021 do 05-08-2021 w godzinach od 13:00 do: 15:00 w Altanie Zarządu.

W Komunikacie Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym wskazane zostało, iż w terminie do 31 sierpnia 2021 r. istnieje prawna i faktyczna możliwość odbywania walnych zebrań przy zachowaniu następujących warunków:
1. w walnym zebraniu może wziąć udział do 150 osób, przy czym zgodnie z przepisami Statutu PZD zaprosić należy wszystkich uprawnionych.
Limit uczestników odnosi się do niezaszczepionych członków PZD, którzy przybyli na zebranie;
2. walne zebranie odbyć się może wyłącznie na otwartym powietrzu.

Przegląd działek w ROD „Gajowice”

W dniach 07-13 lipca 2021 roku na terenie ROD „Gajowice” będzie przeprowadzona lustracja działek. Posiadanie, korzystanie i uprawianie działek w ROD jest obecnie przywilejem społecznym, ale powoduje również po stronie użytkownika określone obowiązki.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZD, na działkowcu ciążą obowiązki w zakresie:  
1. Utrzymanie na działce porządku i czystości – 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ROD. 
2. Korzystanie i zagospodarowanie działki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz Regulaminie ROD – § 39, 40 ust 1, § 55 ust 1, § 56

Każdy użytkownik działki w ROD, ma bezwzględny obowiązek przestrzegać i stosować przepisy Regulaminu. W przypadku stwierdzenia podczas lustracji działki braku ładu i porządku na działce, czy jej nieestetycznego wyglądu oraz przechodzących części roślin na aleje ogrodowe  Zarząd ROD ma prawo kierować do użytkowników takich działek wezwania do ich uporządkowania i przywrócenia ładu i porządku wyznaczając odpowiedni termin na podjęcie działań.  

Naruszenie Regulaminu ROD może doprowadzić do utraty prawa do działki, bowiem zgodnie z art.36 ust. 3 pkt 1 ustawy o ROD uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi ogrodowemu, które czyni uciążliwym korzystanie z innych działek oraz alei ogrodowych może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.  

W sytuacji, gdy działkowiec zaniedbuje swoją działkę, porzucając ją, czyni uciążliwym korzystanie przez innych użytkowników ze swoich działek, alejek ogrodowych i nie reaguje na wezwanie zarządu ROD do przywrócenia ładu i porządku na działce, Zarząd ROD w oparciu o przepisy ustawy o ROD oraz Statut PZD uprawniony jest do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.  
Zarząd ROD „Gajowice” we Wrocławiu                                   Wrocław, 12 czerwca 2021 r. 

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „GAJOWICE” informuje, że w dniach 7 – 13 llipca 2021 r. przeprowadzony będzie przegląd zagospodarowania działek.
Działkowcy, którzy chcą być obecni w trakcie przeglądu swoich działek proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 502-411-210.

UTYLIZACJA PAPY

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 30-06-2021 działkowców
u których występuje problem z utylizacją papy 
kontakt telefoniczny – 690-441-049
kontakt mailowy – rod-gajowice@wp.pl
Będziemy zamawiać kontener.

Regulamin wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD „Gajowice”.

Na podstawie § 69 i § 70 Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku Zarząd ROD „Gajowice” postanawia co następuje.
I.
Postanowienia ogólne
1. Zabrania się wjazdu na teren ROD osobowych pojazdów mechanicznych bez zgody Zarządu.
2. Na teren ROD bez ograniczeń mogą wjeżdżać pojazdy:
a/ pogotowia ratunkowego,
b/ straży pożarnej,
c/ policji,
d/ straży miejskiej,
e/ służb komunalnych,
f/ osób niepełnosprawnych ruchowo posiadających orzeczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
3. Alejkami na terenie ROD mogą poruszać się pojazdy w przypadku interwencji, kontroli i innych czynności funkcyjnych.
4. Na terenie ROD w niedziele i święta obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych poza pojazdami wymienionymi w ust. 2. 5. Zabrania się na terenie ROD parkowania, mycia oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych.
6. Maksymalna prędkość poruszania się na drogach wewnętrznych ROD wynosi 5 km/h.
7. Na alejkach ogrodowych bezwzględne pierwszeństwo mają piesi.
II.
Zasady wjazdu na teren ogrodu
1. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu (co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) z upoważnionym przedstawicielem Zarządu (numer kontaktowy znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej).
2. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących materiały (np. budowlane, ziemię, obornik, itp.) musi odbywać się pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana jest dana usługa.
3. Dopuszcza się transport towarów masowych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.
4. Za powstałe zniszczenia w infrastrukturze ogrodowej lub/i innej działki spowodowane wjazdem pojazdem mechanicznym odpowiada działkowiec do którego ten wjazd był kierowany. Ponosi on konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie w ciągu 14 dni w celu przywrócenia infrastruktury ogrodowej lub/i innej działki do stanu sprzed uszkodzenia.
III.
Dojazd osób niepełnosprawnych
1. Osoba niepełnosprawna (działkowiec) ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
2. Osobą niepełnosprawną jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności (np. legitymacja osoby niepełnosprawnej) ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
3. Po przywiezieniu osoby niepełnosprawnej ruchowo na teren ogrodu, samochód należy odprowadzić poza teren ROD – „Gajowice”.
IV.
Postanowienia końcowe
1. W ROD „Gajowice” prowadzi się ewidencję wjazdów pojazdów samochodowych na teren ROD, w której osoba wpuszczająca każdorazowo odnotowuje datę, godzinę wjazdu i wyjazdu, numer rejestracyjny pojazdu oraz numer działki, do której następuje wjazd.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy nadrzędne – w tym m. in. Regulamin ROD oraz Statut PZD.
3. Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 35/2020 Zarządu ROD „Gajowice” z dnia 12 czerwca 2021 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.