UWAGA WAŻNE !!!

DO KONTENERA NA BIOODPADY MOŻNA WRZUCAĆ:
TYLKO ODPADY BIO LUZEM,
– odpady, które są porażone przez grzyby,
– drobne lub rozdrobnione gałęzie/konary/pnie drzew lub krzewów. Pozostałe odpady zielone podlegają kompostowaniu na poszczególnych działkach.
Zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci:
a) części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Materiał roślinny należy kompostować i zużywać na działce.
b) przedmiotów wyposażenia np. mebli, sprzętu AGD i RTV, kołder, dywanów, ubrań, itp.
c) materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

REGULAMIN GOSPODARKI ODPADAMI w ROD „Gajowice” we Wrocławiu.

Podstawy prawne:
1. Regulamin i Statut PZD .
2. Uchwała nr 79/2020 z dnia 10-10-2020 Zarządu ROD – „Gajowice”.
3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia uchwalony uchwałą Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 4465).
§ 1
Zasady gospodarki odpadami
1. Gospodarką odpadami zajmuje się Zarząd ROD, który ustanawia gospodarza lub osobę wyznaczoną ze składu Zarzadu do opieki i nadzoru nad miejscem składowania odpadów.
2. Miejscem składowania odpadów w ROD jest wyznaczony teren Ogrodu.
3. Z miejsca składowania odpadów mogą korzystać wyłącznie działkowcy ROD ” Gajowice”.
4. Na terenie ROD „Gajowice” prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w oznaczonych kontenerach usytuowanych na wyznaczonym terenie Ogrodu.
Osobno zbiera się:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady z papieru, w tym odpady z tektury,
c) odpady z plastiku i metali,
d) odpadu ze szkła,
e) bioodpady, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego. 
§ 2
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1. Do kontenera na bioodpady wrzuca się odpady zielone luzem.
2. Do kontenera na bioodpady można wrzucać wyłącznie te odpady, które są porażone przez grzyby, drobne lub rozdrobnione gałęzie/konary/pnie drzew lub krzewów. Pozostałe odpady zielone podlegają kompostowaniu na poszczególnych działkach.
3. Zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci:
a) części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Materiał roślinny należy kompostować i zużywać na działce.
b) przedmiotów wyposażenia np. mebli, sprzętu AGD i RTV, kołder, dywanów, ubrań, itp.
c) materiałów budowlanych i rozbiórkowych.
Materiały wymienione w pkt b i c należy usuwać we własnym zakresie, poprzez zamawianie u podmiotów uprawnionych kontenerów lub worków „big bag” wraz z wywozem odpadów.
d) zużytych baterii i sprzętu elektrycznego oraz elektroniki.
e) leków, odpadów medycznych, opakowań po materiałach niebezpiecznych, w tym środków ochrony roślin, puszek po farbach, opakowań po rozpuszczalnikach, itp.
4. Zabrania się:
a) pozostawiania lub porzucania odpadów poza pojemnikami na śmieci,
b) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik.
c) wrzucania do kontenera na bioodpady worków plastikowych z odpadami.
§ 3
Przepisy porządkowe
1. Działkowcy zobowiązani są stosować się do poleceń osób, którym powierzono pieczę nad miejscem usuwania odpadów oraz poleceń pracowników firmy wywozowej w zakresie wykonywania manewrów pojazdem do wywozu śmieci, składowania i segregowania odpadów.
2. W celu zapewnienia odpowiedniej segregacji i utrzymania porządku oraz estetyki miejsca wyrzucania odpadów teren jest objęty monitorowaniem.
3. Wobec działkowców łamiących przepisy porządkowe oraz zasady gospodarki i segregacji odpadów wyciągane będą konsekwencje określone przepisami statutowo-regulaminowymi.
4. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wzmiankowanego terenu Ogrodu, porzucenia odpadów poza pojemnikami i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych, braku segregacji odpadów, wrzucania do pojemników odpadów zabronionych, działkowiec, który tego dokona zostanie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.
5. Zabrania się wjazdu na teren śmietnika pojazdami, zmieniania lub naruszania infrastruktury, przestawiania pojemników, naruszania tablic lub komunikatów informacyjnych.
§ 4
Traci moc Regulamin gospodarki odpadami ROD „Gajowice” we Wrocławiu, wprowadzony Uchwałą Nr 8/2020 z dnia 15 lutego 2020 r. Zarządu ROD „Gajowice” we Wrocławiu.
§ 5
Regulamin wchodzi w życie 10 października 2020 roku.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Gajowice” we Wrocławiu przy ul. Stalowej b/n, tel. 690-441-049, email: rod-gajowice@wp.pl;
2) Przetwarzanie danych za pomocną monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fe RODO i obejmuje teren przy budynku administracyjnym, plac śmieciowy, bramy i aleje ogrodowe;
3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku;
4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 dni;
7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– do ograniczenia przetwarzania danych;
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.
8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

Komunikat PZD z dnia 13-10-2020

Covid 19 – zasady bezpieczeństwa w ROD 9 października 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jedną z nowości jest przepis odnoszący bezpośrednio do ROD. Zgodnie z rozporządzeniem, na osoby przebywające w miejscach ogólnodostępnych nałożono obowiązek zakrywania nosa i ust (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (w § 27 ust. 1 rozporządzenia). Od tego obowiązku wprowadzono pewne wyjątki. W kontekście ROD na szczególną uwagę zasługuje § 27 ust. 3 pkt 12, który stanowi, że obowiązku o którym mowa w § 27 ust. 1 nie stosuje się osoby przebywającej na terenie „rodzinnego ogródka działkowego”. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że intencją autorów rozporządzenia było zwolnienie osób przebywających na działce w ROD z obowiązku zasłaniania nosa i ust. Z uwagi na pewne nieścisłości w nazewnictwie, warto jednak zachować ostrożność przy interpretacji przepisu. Mianowicie w rozporządzeniu posłużono się pozaustawowym pojęciem „rodzinnego ogródka działkowego”, a ustawa o ROD posługuje się pojęciem „rodzinnego ogrodu działkowego”. Czyni to zasadnym pytanie, czy intencją autorów było objęcie zwolnieniem całego terenu ROD, czy też jedynie terenu działki – potocznie nazywanej „ogródkiem” – czyli obszaru, do którego działkowiec posiada prawo dzierżawy działkowej . W sensie stricte prawnym kwestia ta jest raczej jasna – brak maseczki podczas pobytu na dowolnym fragmencie ROD, nawet poza „działką”, nie powinien stanowić podstawy do nałożenia mandatu. Ale do tematu warto podejść bardziej zdroworozsądkowo. O ile bowiem na działce jesteśmy względnie bezpieczni, to na terenach wspólnych ogrodu – gdzie łatwiej o kontakt z innymi osobami – należy zachować ostrożność. Zwłaszcza, jeżeli uwzględni się regulację z § 27 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia. Przepis ten nakazuje zakrywanie nosa i ust na „terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania”. Chociaż z uwagi na w/w § 27 ust. 3 pkt 12, można przyjąć, że pojęcie „nieruchomości wspólnych” nie obejmuje „terenu ogólnego ROD, przeznaczonego do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek – art. 2 pkt 3 ustawy o ROD”, to dla bezpieczeństwa własnego i innych celowym byłoby zachowywać się na nich w sposób analogiczny, tj. zasłaniać usta i nos.
Niezależnie od rozporządzanie RM, warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi na terenie ROD przepisami wprowadzonymi przez PZD, zarządy ogrodów zostały upoważnione do wprowadzania lokalnych, czasowych ograniczeń w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin oraz wyłączania części infrastruktury ogrodowej z użytku.
r.pr. B Piech

źródło:
https://www.facebook.com/polskizwiazekdzialkowcow/photos/a.476676385834625/1579525838883002/?type=3&comment_id=1579722965529956¬if_id=1602629637888801¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

I N F O R M A C J A !!!

W związku z wprowadzeniem przez Gminę Wrocław nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi,
od dnia 08-10-2020 na terenie ROD – „Gajowice” obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ
składowania odpadów zielonych w workach oraz luzem.
Odpady zielone należy kompostować na własnej działce:


Regulamin ROD:

§ 42 Kompostownik   

1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Kontener na odpady zielone 21-09-2020

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie Spółka Ekosystem uprzejmie informuje, że od dnia 01.09.2020 roku weszły w życie nowe uchwały a mianowicie UCHWAŁA NR XXV/665/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty oraz UCHWAŁA NR XXV/666/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu złożenia deklaracji proszę kontaktować się z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dopiero po otrzymaniu informacji od ww. Wydziału, Spółka Ekosystem przekaże do Wykonawcy odbierającego odpady komunalne z danego Sektora zlecenie dotyczące podstawienia kontenera do gromadzenia odpadów zielonych dla przedmiotowej lokalizacji. W związku z powyższym wyznaczony już termin 21.09.20 r. podstawienia kontenera do gromadzenia odpadów zielonych został anulowany.

UCHWAŁA NR 75/2020 Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU z dnia 12.09.2020 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za zużytą energię elektryczną w roku 2020

§ 1
Zarząd ROD – GAJOWICE we Wrocławiu działając na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku oraz uchwały nr 286/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z okresu 09-2019 do 08-2020 – w szczególności faktur od dostawcy energii elektrycznej firmy TAURON uchwala cenę 0,85zł za 1kWh.
§ 2
Cena 1kWh została obliczona na podstawie faktur od dostawcy energii wraz z ewidencją zużytych kilowatogodzin za okres 09-2019 do 08-2020 roku.
§ 3
Opłatę za zużytą energię elektryczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w terminie do dnia 31 października 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.