Remont alejki Oporowska

I to jest bardzo dobra wiadomość:
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071/376 00 05, fax 071/373 49 06
WYNIKI POSTĘPOWANIA NA:
Remont nawierzchni alejki Oporowskiej na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji do realizacji zadania wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2:
Dolbud Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław z ceną ofertową brutto 344.400,00 zł i terminem realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy, w tym w terminie 1 m-ca opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej w ZDiUM oraz Zarządzie ROD „Gajowice” Uzasadnienie:
Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji warunków zamówienia. Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:
Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. L. Solskiego 4A/6, 52-416 Wrocław
Oferta nr 2: Dolbud Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław
którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach:
a) cena ofertowa brutto;
b) okres gwarancji;
c) łącznie:
Oferta 1:
a) 28,86 pkt,
b) 40,00 pkt,
c) 68,86 pkt
Oferta 2:
a) 60,00 pkt,
b) 20,00 pkt,
c) 80,00 pkt
https://bip.zdium.wroc.pl/… BIP.ZDIUM.WROC.PL Remont nawierzchni alejki Oporowskiej na terenie ROD „Gajowice” we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – bip

Opłaty w ROD „Gajowice” w 2022 roku:

W 2022 roku wszystkich użytkowników działek w ROD „Gajowice” we Wrocławiu obowiązują następujące opłaty:
1. Składka członkowska w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3,00 zł, czyli 6 zł od działki) – stawkę określa Rada Krajowa PZD.
2. Opłata ogrodowa w wysokości 0,85 zł za 1 m² powierzchni działki (w tym: 0,10 zł Partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).
3. Opłata za wywóz odpadów – 134,00 zł od działki.
4. Opłata Energetyczna w wysokości 11,50 zł od działki (wysokość ustalona uchwałą walnego zebrania).
5. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie 1,10 zł za 1 kWh.
6. Opłata na inwestycję w ROD – oświetlenie solarne – aleja Stalowa w wysokości 5,00 zł od działki.
7. Opłata na inwestycję w ROD – brama wjazdowa od ul. Stalowej w wysokości 10,00 zł od działki.
Terminy opłat: Opłaty wymienione w pozycjach 1-7 winny być zapłacone do dnia 30 czerwca 2022 r.
Uwaga: nie uiszczenie opłat w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie zapłaty (zgodnie z §42 „Regulaminu ROD”).
Wpłaty należności można dokonywać tylko przelewem lub przekazem na konto bankowe ROD „Gajowice” we Wrocławiu
BPS 58 1930 1406 2012 1200 1602 0001
wymieniając rodzaj opłaty oraz koniecznie numer działki.
Opłaty ponoszone na rzecz PZD przez nowych członków:
1. Podwyższona opłata ogrodowa – tzw. Wpisowe w wysokości 200 zł (wysokość wpisowego ustala okręgowy zarząd PZD).
2. Podwyższona opłata ogrodowa – tzw. Opłata inwestycyjna w wysokości 1 200 zł (jej wysokość ustala zarząd ROD).
Z opłaty inwestycyjnej zwalniani są współmałżonkowie i osoby bliskie (przy przeniesieniu prawa do działki).
Zarząd ROD „Gajowice”

Rachunki za działkę w roku 2022

Informujemy, że wystawione zostały rachunki za działkę.
Proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe.
Osoby, do których nie dotarł mail z rachunkiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informujemy, że termin płatności mija 30-06-2022.

UCHWAŁA NR 9/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD Gajowice we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. INSTALACJA OŚWIETLENIA LED NA ALEI STALOWA § 1 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD “Gajowice” we Wrocławiu, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na lata 2022-2023 zadanie inwestycyjne (remontowe) pn. INSTALACJA OŚWIETLENIA LED NA ALEI STALOWA. § 2 Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały. § 3 1) Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 5 zł na rok 2022, 2) Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 970 zł 3) Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

UCHWAŁA NR 7/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD Gajowice we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. ZAKUP I MONTAŻ NOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ (OD ULICY STALOWEJ) § 1 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD “Gajowice” we Wrocławiu, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na lata 2022-2023 zadanie inwestycyjne (remontowe) pn. Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren ROD – “Gajowice” – od ul. Stalowej. § 2 Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały. § 3 1) Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 10zł na rok 2022, 2) Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 3 940 zł 3) Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

UCHWAŁA NR 6/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD Gajowice we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2022 roku § 1 Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwałą Rady Gminy miasta Wrocławia – właściwej ze względu na położenie ROD regulującą wysokość opłat za wywóz śmieci postanawia: § 1 Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2022 roku w kwocie 134,00 zł od działki. § 2 Opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2022 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD Gajowice we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2022 Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia: § 1 Na podstawie oczytów liczników za okres 09-2021 do 03-2022 – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w ww. okresie 2 840 kWh, uchwalić opłatę energetyczną w kwocie 11,50 zł od działki w ROD, podłączonej do sieci energetycznej. § 2 Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. § 3 · Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy, których działki są lub były podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w okresie 09-2021 do 03-2022. · Opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. § 4 Działkowcom wymienionym w § 3 za opóźnienie większe niż 30 dni od daty podanej w § 3 w dokonaniu opłaty energetycznej lub opłaty za zużytą energię elektryczną będzie odłączany dostęp do energii elektrycznej. Ponowne podłączenie energii elektrycznej związane będzie z wpłatą na konto ROD – “Gajowice” kwoty 200,00zł tytułem – “ponowne włączenie energii elektrycznej”.