Przypominamy o zbliżającym się terminie (30-06-2022) składania deklaracji do CEEB.

KOMUNIKAT w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r. (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:
– deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
– dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni. Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD – zarządów ROD w zakresie np. świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).
Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl. Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

W 2022 roku 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w Okręgu Wrocławskim będzie obchodziło okrągłe jubileusze. Wśród nich są ROD „Gajowice” i ROD „Wytchnienie”, które w tym roku świętują 90-lecie istnienia. W Okręgu we Wrocławiu funkcjonują obecnie 223 Rodzinne Ogrody Działkowe. ROD „Gaje” jest najstarszym z nich. Na jednej z części ogrodu działki powstały już 121 lat temu w 1901 roku. 103 „urodziny” w tym roku obchodzi ROD „Sępolno”, a ROD „Rezeda” – 94. Okrągłe jubileusze, 90-lecie istnienia świętować będą ROD im. T. Kościuszki, ROD „Gajowice” oraz wpisany do rejestru zabytków ROD „Wytchnienie”.

90-lecie istnienia ROD „Gajowice” Wrocławski ogród „Gajowice”: położony jest na pograniczu dwóch osiedli: Gajowice i Grabiszyn. Od strony zachodniej przylega do stadionu WKS Śląsk. Jego nazwa pochodzi od wsi Gajowice, która już w średniowieczu słynęła z uprawy warzyw i owoców. Do czasu przyłączenia jej do miasta w drugiej połowie XIX w. była zaliczane były do tzw. „obszaru wielkiego warzywnictwa”. Po II wojnie światowej napływający z całej Polski osadnicy kontynuują te tradycje. W 1948 powstaje Wrocławski Związek Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działkowych. Obecny ROD „Gajowice” po zakończeniu wojny przedstawiał żałosny widok. Zniszczone ogrodzenie, porozbijane altany i mnóstwo różnego rodzaju żelastwa z niewypałami włącznie. Aby miejsce to znowu stało się kwitnącym, pełnym warzyw i owoców ogrodem w 1949 roku powołano Pracowniczy Ogród Działkowy „Gajowice”. Zgodnie z ustawą z marca 1949 roku zarząd nad pracowniczymi ogrodami objęło Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodowych.
Funkcja aprowizacyjna
Pierwszymi działkowcami zostali okoliczni mieszkańcy. Rekrutowali się z różnych, wrocławskich zakładów przemysłowych i usługowych, zazwyczaj położonych w rejonie ogrodu. – Pracownicze ogrody działkowe z założenia miały służyć rekreacji rodzinnej, ale przede wszystkim zaspakajaniu zapotrzebowania w warzywa, owoce, a nawet drób. Także ogród „Gajowice” w pierwszym okresie pełnił funkcję aprowizacyjną – mówi obecny prezes ROD „Gajowice” Sławomir Suwała. Na działkach rosły popularne drzewa i krzewy owocowe (jabłoń, śliwa, wiśnia, grusza), uprawiano podstawowe warzywa.
Nowe czasy
W ostatnich latach obraz ogrodu zmienia się podobnie, jak i innych ROD w kraju. Obecnie z ponad 400 działek (zajmujących łącznie powierzchnię 11 ha) większość ma charakter mieszany. Służą zarówno rekreacji, jak i uprawie roślin. – Pojawiły się co prawda działki typowo rekreacyjne z urządzeniami dla dzieci, jednak w naszym ogrodzie nie jest ich wiele – zauważa prezes Suwała. Dodaje, że działkowcy uprawiający warzywa i owoce to zwykle osoby ceniące sobie żywność BIO. Wśród dzierżawców w ogrodzie „Gajowice” jest obecnie dużo młodych ludzi, rodzin z małymi dziećmi. Zainteresowanie tej grupy społecznej działkami wzrosło szczególnie w okresie pandemii.

Niezbędne inwestycje
W pierwszym okresie po wojnie, przy pomocy zakładów pracy i w tak zwanym wówczas „czynie społecznym”, uporządkowano teren po zniszczeniach wojennych oraz zbudowano ogrodzenie. W 1964 r. urządzono pierwszy plac zabaw dla dzieci. Elektryfikacja ogrodu rozpoczęła się w 1993 r. Modernizację istniejącej sieci, jej dostosowanie do nowych wymogów technicznych przeprowadzono w latach 2015-2017. W 2003 r. zbudowano altanę Zarządu. Wśród inwestycji ostatnich lat warto wymienić urządzenie utwardzonego placu pod kontenery śmieciowe, zamontowanie nowych gablot i tablic informacyjnych, stworzenie nowego placu zabaw ze środków Gminy Wrocław, remont dachu altany Zarządu. W 2020 r. Urząd Miasta Wrocławia wykonał ze środków własnych remont alejki od ul. Stalowej. Zyskała ona nową nawierzchnię (wymiana bardzo zniszczonej nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową), ławki, kosze na śmiecie (koszt inwestycji wyniósł ok. 430 tys. zł).

Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z władzami miasta Wrocławia. – Prezydent Jacek Sutryk jest stałym gościem na wielu imprezach w Gajowicach m.in. od 3 lat uczestniczy w Dniu Działkowca, więc widzi i rozumie nasze potrzeby – podkreśla prezes ROD „Gajowice”.

W tym roku Zarząd zaproponował Walnemu Zebraniu (i propozycja została zaakceptowana) dwie nowe inwestycje: wymianę jednej z bram wjazdowych oraz rozpoczęcie procesu instalowania oświetlenia solarnego na terenie ogrodu. – Na pierwszy ogień ma pójść aleja Stalowa, a gdy pomysł się sprawdzi, zamierzamy oświetlić w ten sposób pozostałe aleje wraz z naszymi alejkami wewnętrznymi – zapowiada Sławomir Suwała. Także w tym roku odbył się przetarg zorganizowany przez miasto, na wyłonienie firmy, która podejmie się kolejnego remontu – wymiany nawierzchni na alejce Oporowska. Tę inwestycję w 100 proc. sfinansuje Gmina Wrocław (przeznaczono na ten cel ok. 349 tys. zł).
Otwarty dla mieszkańców
– Nasz ogród już od momentu powstania miał zaspokajać potrzeby nie tylko działkowców, ale też wszystkich wrocławian. Wciąż jest miejscem spacerów dla mieszkańców osiedla Gajowice – zapewnia Sławomir Suwała. Główne alejki ROD są udostępnione w okresie zimowym w godzinach 9-16, a w pozostałych miesiącach od 9 do 21. Na alejkach znajdują się ławki, na których można odpocząć. Dla osób z pobliskiego osiedla ogród pełni funkcję parku. Jest nie tylko miejscem spacerów, ale także zielonymi płucami Osiedla Gajowice. Poza tym około 4 lata temu Zarząd ROD – „Gajowice” rozpoczął współpracę z Radą Osiedla „Gajowice”. – Najpierw nieśmiało, ale od momentu, gdy Rada Osiedla zauważyła, że nasi działkowcy, w większości mieszkający na terenie Osiedla Gajowice, biorą udział w głosowaniu do Rady Osiedla, współpraca nabrała nowego wymiaru – żartuje prezes Suwała. – A tak na serio, to my wspieramy ich inicjatywy, a oni pomagają nam w tematach, które przekraczają kompetencje, czy możliwości Zarządu – wyjaśnia. Oprócz tego, w niedalekim sąsiedztwie ROD „Gajowice” znajdują się przedszkole oraz szkoła podstawowa. Stąd na ogrodowych alejkach często widać grupki dzieci pod opieką wychowawczyń na „lekcjach przyrody w terenie”. Przedszkolaki chętnie też korzystają z niedawno wyremontowanego placu zabaw dla dzieci. W planach Zarządu ROD jest też wygospodarowanie z terenu wspólnego ROD ok. 80 m2 i przeznaczenie go na zielnik dla uczniów szkoły podstawowej. Temat miał być zrealizowany 2 lata temu, ale opóźniła go pandemia.

Z okazji 90-lecia istnienia ROD „Gajowice”, Zarząd planuje w tym roku zorganizować świętowanie tej okrągłej rocznicy podczas Dnia Działkowca, na które zaproszenia otrzymają m.in. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, czy Prezes Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu Janusz Moszkowski. – Spodziewamy się, że podczas imprezy odbędzie się również uroczyste otwarcie wyremontowanej alejki Oporowska – podsumowuje prezes Sławomir Suwała.
Lidia Sosnowska
Całość w lince: http://pzd.pl/artykuly/26518/108/Wroclawscy-jubilaci.html

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „GAJOWICE” informuje, że w dniach 6 – 11 czerwca 2022 r. przeprowadzony będzie przegląd zagospodarowania działek.
Działkowcy, którzy chcą być obecni w trakcie przeglądu swoich działek, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 502-411-210.