Procedura przeniesienia prawa do działki w ROD „Gajowice”

1. Kontakt z zarządem w celu poinformowania o planowanym zakupie oraz zebrania niezbędnych informacji m.in.: – czy działka nie zalega z opłatami, – ustalenie kto ma obecnie prawo do działki – jest to niezbędne do poprawnego podpisania umowy – jaki jest metraż działki (w wyniku prac geodety metraż mógł ulec zmianie), – inne (np. czy wymagane są jakieś niezbędne prace przy działce, czy zarząd ma dodatkowe wymogi dotyczące spraw formalnych oraz samej działki).
 
2. Sporządzenie umowy przeniesienia prawa do działki. – umowa dostępna jest na stronie rod-gajowice.pl w zakładce „wzory dokumentów”, – w umowie muszą się znajdować wszystkie osoby mające obecnie prawo do działki wynikającej z aktualnej umowy z ROD Gajowice (zbywające prawa do działki). 

3. Podpisanie umowy i poświadczenie podpisów przez notariusza, – z wypełnioną umową (NIE PODPISANĄ) udajemy się do notariusza z prośbą o poświadczenie autentyczności podpisów, – należy pamiętać, że zarząd ROD będzie potrzebował oryginału umowy poświadczoną przez notariusza, dlatego warto poprosić notariusza o kopie lub odpisy (jeśli są potrzebne), – koszt poświadczenia zależy od notariusza, aktualnej stawki taksy notarialnej oraz ilości podpisów (w 2020 r. było to ok. 25 zł brutto za 1 podpis).

4. Po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni należy skontaktować się z zarządem ROD Gajowice w celu ustalenia terminu spotkania i złożenia kompletu dokumentów: – oryginał umowy przeniesienia prawa do działki poświadczony przez notariusza (oryginał zostaje w zarządzie), – wniosek o zatwierdzenie umowy (wypełnia i podpisuje dotychczasowy użytkownik działki) – dostępny na stronie w zakładce „wzory dokumentów” (uwaga: zakup działki i podpisanie umowy nie jest równoznaczne z posiadaniem prawa do działki. O tym decyduje zarząd po wcześniejszym złożeniu wniosku o zatwierdzenie umowy. Zarząd ma na tę czynność 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku o zatwierdzenie prawa do działki i wydaje swą decyzję w formie Uchwały), – zgoda na e-Rachunek – dostępna na stronie w zakładce „wzory dokumentów”, – deklaracja członkowska PZD – dostępna na stronie w zakładce „wzory dokumentów”.

5. Podczas spotkania z Zarządem (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu) nastąpi złożenie w/w dokumentów oraz podpisanie dokumentu RODO. Dodatkowo dowiemy się o prawach i obowiązkach działkowca, najważniejszych zasadach panujących w ROD Gajowice oraz o szkoleniach dla działkowców.

6. Dokonanie wpłaty na konto ROD Gajowice podwyższonych opłat ogrodowych (tzw. wpisowe, tzw. inwestycyjne oraz składka członkowska). Podczas spotkania otrzymamy wypełniony bloczek wraz z kwotą. Aktualne kwoty dostępne są na stronie „Członkostwo >> Opłaty ogrodowe”. Wpłata dokonywana jest przelewem na konto – nie ma możliwości opłacenia „na miejscu”.

7. W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy (nie daty zatwierdzenia wniosku) kupujący jest zobowiązany do złożenia deklaracji PCC-3 oraz opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych do właściwego Urzędu Skarbowego.

Uwaga: powyższa procedura ma charakter informacyjny i może ulec zmianie ze względu na wyjątkowe sytuacje lub zmiany przepisów.

UWAGA WAŻNE !!!

DO KONTENERA NA BIOODPADY MOŻNA WRZUCAĆ:
TYLKO ODPADY BIO LUZEM,
– odpady, które są porażone przez grzyby,
– drobne lub rozdrobnione gałęzie/konary/pnie drzew lub krzewów. Pozostałe odpady zielone podlegają kompostowaniu na poszczególnych działkach.
Zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci:
a) części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Materiał roślinny należy kompostować i zużywać na działce.
b) przedmiotów wyposażenia np. mebli, sprzętu AGD i RTV, kołder, dywanów, ubrań, itp.
c) materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

REGULAMIN GOSPODARKI ODPADAMI w ROD „Gajowice” we Wrocławiu.

Podstawy prawne:
1. Regulamin i Statut PZD .
2. Uchwała nr 79/2020 z dnia 10-10-2020 Zarządu ROD – „Gajowice”.
3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia uchwalony uchwałą Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 4465).
§ 1
Zasady gospodarki odpadami
1. Gospodarką odpadami zajmuje się Zarząd ROD, który ustanawia gospodarza lub osobę wyznaczoną ze składu Zarzadu do opieki i nadzoru nad miejscem składowania odpadów.
2. Miejscem składowania odpadów w ROD jest wyznaczony teren Ogrodu.
3. Z miejsca składowania odpadów mogą korzystać wyłącznie działkowcy ROD ” Gajowice”.
4. Na terenie ROD „Gajowice” prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w oznaczonych kontenerach usytuowanych na wyznaczonym terenie Ogrodu.
Osobno zbiera się:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady z papieru, w tym odpady z tektury,
c) odpady z plastiku i metali,
d) odpadu ze szkła,
e) bioodpady, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego. 
§ 2
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1. Do kontenera na bioodpady wrzuca się odpady zielone luzem.
2. Do kontenera na bioodpady można wrzucać wyłącznie te odpady, które są porażone przez grzyby, drobne lub rozdrobnione gałęzie/konary/pnie drzew lub krzewów. Pozostałe odpady zielone podlegają kompostowaniu na poszczególnych działkach.
3. Zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci:
a) części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Materiał roślinny należy kompostować i zużywać na działce.
b) przedmiotów wyposażenia np. mebli, sprzętu AGD i RTV, kołder, dywanów, ubrań, itp.
c) materiałów budowlanych i rozbiórkowych.
Materiały wymienione w pkt b i c należy usuwać we własnym zakresie, poprzez zamawianie u podmiotów uprawnionych kontenerów lub worków „big bag” wraz z wywozem odpadów.
d) zużytych baterii i sprzętu elektrycznego oraz elektroniki.
e) leków, odpadów medycznych, opakowań po materiałach niebezpiecznych, w tym środków ochrony roślin, puszek po farbach, opakowań po rozpuszczalnikach, itp.
4. Zabrania się:
a) pozostawiania lub porzucania odpadów poza pojemnikami na śmieci,
b) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik.
c) wrzucania do kontenera na bioodpady worków plastikowych z odpadami.
§ 3
Przepisy porządkowe
1. Działkowcy zobowiązani są stosować się do poleceń osób, którym powierzono pieczę nad miejscem usuwania odpadów oraz poleceń pracowników firmy wywozowej w zakresie wykonywania manewrów pojazdem do wywozu śmieci, składowania i segregowania odpadów.
2. W celu zapewnienia odpowiedniej segregacji i utrzymania porządku oraz estetyki miejsca wyrzucania odpadów teren jest objęty monitorowaniem.
3. Wobec działkowców łamiących przepisy porządkowe oraz zasady gospodarki i segregacji odpadów wyciągane będą konsekwencje określone przepisami statutowo-regulaminowymi.
4. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wzmiankowanego terenu Ogrodu, porzucenia odpadów poza pojemnikami i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych, braku segregacji odpadów, wrzucania do pojemników odpadów zabronionych, działkowiec, który tego dokona zostanie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.
5. Zabrania się wjazdu na teren śmietnika pojazdami, zmieniania lub naruszania infrastruktury, przestawiania pojemników, naruszania tablic lub komunikatów informacyjnych.
§ 4
Traci moc Regulamin gospodarki odpadami ROD „Gajowice” we Wrocławiu, wprowadzony Uchwałą Nr 8/2020 z dnia 15 lutego 2020 r. Zarządu ROD „Gajowice” we Wrocławiu.
§ 5
Regulamin wchodzi w życie 10 października 2020 roku.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Gajowice” we Wrocławiu przy ul. Stalowej b/n, tel. 690-441-049, email: rod-gajowice@wp.pl;
2) Przetwarzanie danych za pomocną monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fe RODO i obejmuje teren przy budynku administracyjnym, plac śmieciowy, bramy i aleje ogrodowe;
3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku;
4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 dni;
7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– do ograniczenia przetwarzania danych;
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.
8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.