UCHWAŁA NR 9/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD Gajowice we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2022 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego) pn. INSTALACJA OŚWIETLENIA LED NA ALEI STALOWA § 1 Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD “Gajowice” we Wrocławiu, na podstawie § 64 pkt. 8 statutu PZD oraz wniosku zarządu ROD przyjmuje do realizacji na lata 2022-2023 zadanie inwestycyjne (remontowe) pn. INSTALACJA OŚWIETLENIA LED NA ALEI STALOWA. § 2 Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system realizacji (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały. § 3 1) Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego działkowca ustala się w kwocie: 5 zł na rok 2022, 2) Łączna wysokość partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 1 970 zł 3) Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD w terminie do 30 czerwca 2022 roku.