UCHWAŁA NR 6/2021 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD Gajowice we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2022 roku § 1 Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwałą Rady Gminy miasta Wrocławia – właściwej ze względu na położenie ROD regulującą wysokość opłat za wywóz śmieci postanawia: § 1 Uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2022 roku w kwocie 134,00 zł od działki. § 2 Opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.