UCHWAŁA NR 5/2022 Walnego zebrania sprawozdawczego ROD Gajowice we Wrocławiu z dnia 09 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w roku 2022 Walne zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o ROD, § 64 pkt 7 Statutu PZD oraz uchwały nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia: § 1 Na podstawie oczytów liczników za okres 09-2021 do 03-2022 – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników wynoszących w ww. okresie 2 840 kWh, uchwalić opłatę energetyczną w kwocie 11,50 zł od działki w ROD, podłączonej do sieci energetycznej. § 2 Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu. § 3 · Opłatę wskazaną w § 1 wnoszą wszyscy działkowcy, których działki są lub były podłączone do ogrodowej sieci energetycznej w okresie 09-2021 do 03-2022. · Opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. § 4 Działkowcom wymienionym w § 3 za opóźnienie większe niż 30 dni od daty podanej w § 3 w dokonaniu opłaty energetycznej lub opłaty za zużytą energię elektryczną będzie odłączany dostęp do energii elektrycznej. Ponowne podłączenie energii elektrycznej związane będzie z wpłatą na konto ROD – “Gajowice” kwoty 200,00zł tytułem – “ponowne włączenie energii elektrycznej”.