REGULAMIN GOSPODARKI ODPADAMI w ROD „Gajowice” we Wrocławiu.

Podstawy prawne:
1. Regulamin i Statut PZD .
2. Uchwała nr 79/2020 z dnia 10-10-2020 Zarządu ROD – „Gajowice”.
3. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia uchwalony uchwałą Nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 4465).
§ 1
Zasady gospodarki odpadami
1. Gospodarką odpadami zajmuje się Zarząd ROD, który ustanawia gospodarza lub osobę wyznaczoną ze składu Zarzadu do opieki i nadzoru nad miejscem składowania odpadów.
2. Miejscem składowania odpadów w ROD jest wyznaczony teren Ogrodu.
3. Z miejsca składowania odpadów mogą korzystać wyłącznie działkowcy ROD ” Gajowice”.
4. Na terenie ROD „Gajowice” prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów w oznaczonych kontenerach usytuowanych na wyznaczonym terenie Ogrodu.
Osobno zbiera się:
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady z papieru, w tym odpady z tektury,
c) odpady z plastiku i metali,
d) odpadu ze szkła,
e) bioodpady, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego. 
§ 2
Zasady segregacji odpadów komunalnych
1. Do kontenera na bioodpady wrzuca się odpady zielone luzem.
2. Do kontenera na bioodpady można wrzucać wyłącznie te odpady, które są porażone przez grzyby, drobne lub rozdrobnione gałęzie/konary/pnie drzew lub krzewów. Pozostałe odpady zielone podlegają kompostowaniu na poszczególnych działkach.
3. Zabrania się wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci:
a) części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych. Materiał roślinny należy kompostować i zużywać na działce.
b) przedmiotów wyposażenia np. mebli, sprzętu AGD i RTV, kołder, dywanów, ubrań, itp.
c) materiałów budowlanych i rozbiórkowych.
Materiały wymienione w pkt b i c należy usuwać we własnym zakresie, poprzez zamawianie u podmiotów uprawnionych kontenerów lub worków „big bag” wraz z wywozem odpadów.
d) zużytych baterii i sprzętu elektrycznego oraz elektroniki.
e) leków, odpadów medycznych, opakowań po materiałach niebezpiecznych, w tym środków ochrony roślin, puszek po farbach, opakowań po rozpuszczalnikach, itp.
4. Zabrania się:
a) pozostawiania lub porzucania odpadów poza pojemnikami na śmieci,
b) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik.
c) wrzucania do kontenera na bioodpady worków plastikowych z odpadami.
§ 3
Przepisy porządkowe
1. Działkowcy zobowiązani są stosować się do poleceń osób, którym powierzono pieczę nad miejscem usuwania odpadów oraz poleceń pracowników firmy wywozowej w zakresie wykonywania manewrów pojazdem do wywozu śmieci, składowania i segregowania odpadów.
2. W celu zapewnienia odpowiedniej segregacji i utrzymania porządku oraz estetyki miejsca wyrzucania odpadów teren jest objęty monitorowaniem.
3. Wobec działkowców łamiących przepisy porządkowe oraz zasady gospodarki i segregacji odpadów wyciągane będą konsekwencje określone przepisami statutowo-regulaminowymi.
4. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wzmiankowanego terenu Ogrodu, porzucenia odpadów poza pojemnikami i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych, braku segregacji odpadów, wrzucania do pojemników odpadów zabronionych, działkowiec, który tego dokona zostanie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.
5. Zabrania się wjazdu na teren śmietnika pojazdami, zmieniania lub naruszania infrastruktury, przestawiania pojemników, naruszania tablic lub komunikatów informacyjnych.
§ 4
Traci moc Regulamin gospodarki odpadami ROD „Gajowice” we Wrocławiu, wprowadzony Uchwałą Nr 8/2020 z dnia 15 lutego 2020 r. Zarządu ROD „Gajowice” we Wrocławiu.
§ 5
Regulamin wchodzi w życie 10 października 2020 roku.