Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Gajowice” we Wrocławiu przy ul. Stalowej b/n, tel. 690-441-049, email: rod-gajowice@wp.pl;
2) Przetwarzanie danych za pomocną monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fe RODO i obejmuje teren przy budynku administracyjnym, plac śmieciowy, bramy i aleje ogrodowe;
3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku;
4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 dni;
7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– do ograniczenia przetwarzania danych;
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.
8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.