WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2021

 Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu: 14-08-2021 na placu zabaw przy altanie Zarządu ROD – „Gajowice”.
Początek obrad:
W I terminie godz. 09:30
W II terminie godz. 10:00
** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.
*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 04-08-2021 do 05-08-2021 w godzinach od 13:00 do: 15:00 w Altanie Zarządu.

W Komunikacie Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym wskazane zostało, iż w terminie do 31 sierpnia 2021 r. istnieje prawna i faktyczna możliwość odbywania walnych zebrań przy zachowaniu następujących warunków:
1. w walnym zebraniu może wziąć udział do 150 osób, przy czym zgodnie z przepisami Statutu PZD zaprosić należy wszystkich uprawnionych.
Limit uczestników odnosi się do niezaszczepionych członków PZD, którzy przybyli na zebranie;
2. walne zebranie odbyć się może wyłącznie na otwartym powietrzu.