Regulamin wjazdu pojazdami mechanicznymi na teren ROD „Gajowice”.

Na podstawie § 69 i § 70 Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku Zarząd ROD „Gajowice” postanawia co następuje.
I.
Postanowienia ogólne
1. Zabrania się wjazdu na teren ROD osobowych pojazdów mechanicznych bez zgody Zarządu.
2. Na teren ROD bez ograniczeń mogą wjeżdżać pojazdy:
a/ pogotowia ratunkowego,
b/ straży pożarnej,
c/ policji,
d/ straży miejskiej,
e/ służb komunalnych,
f/ osób niepełnosprawnych ruchowo posiadających orzeczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
3. Alejkami na terenie ROD mogą poruszać się pojazdy w przypadku interwencji, kontroli i innych czynności funkcyjnych.
4. Na terenie ROD w niedziele i święta obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych poza pojazdami wymienionymi w ust. 2. 5. Zabrania się na terenie ROD parkowania, mycia oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych.
6. Maksymalna prędkość poruszania się na drogach wewnętrznych ROD wynosi 5 km/h.
7. Na alejkach ogrodowych bezwzględne pierwszeństwo mają piesi.
II.
Zasady wjazdu na teren ogrodu
1. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu (co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) z upoważnionym przedstawicielem Zarządu (numer kontaktowy znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej).
2. Wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących materiały (np. budowlane, ziemię, obornik, itp.) musi odbywać się pod nadzorem działkowca, dla którego wykonywana jest dana usługa.
3. Dopuszcza się transport towarów masowych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.
4. Za powstałe zniszczenia w infrastrukturze ogrodowej lub/i innej działki spowodowane wjazdem pojazdem mechanicznym odpowiada działkowiec do którego ten wjazd był kierowany. Ponosi on konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie w ciągu 14 dni w celu przywrócenia infrastruktury ogrodowej lub/i innej działki do stanu sprzed uszkodzenia.
III.
Dojazd osób niepełnosprawnych
1. Osoba niepełnosprawna (działkowiec) ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
2. Osobą niepełnosprawną jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności (np. legitymacja osoby niepełnosprawnej) ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
3. Po przywiezieniu osoby niepełnosprawnej ruchowo na teren ogrodu, samochód należy odprowadzić poza teren ROD – „Gajowice”.
IV.
Postanowienia końcowe
1. W ROD „Gajowice” prowadzi się ewidencję wjazdów pojazdów samochodowych na teren ROD, w której osoba wpuszczająca każdorazowo odnotowuje datę, godzinę wjazdu i wyjazdu, numer rejestracyjny pojazdu oraz numer działki, do której następuje wjazd.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy nadrzędne – w tym m. in. Regulamin ROD oraz Statut PZD.
3. Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 35/2020 Zarządu ROD „Gajowice” z dnia 12 czerwca 2021 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.