WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W ROD – „GAJOWICE”

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu
zaprasza na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się w dniu: 30-03-2019
w Gimnazjum Nr 16, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław

Początek obrad:
W I terminie godz. 10:00
W II terminie godz. 10:30

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 r. oraz za kadencję (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2018 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
11. Projekt preliminarzy finansowych na 2019 rok.
12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Dyskusja.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Głosowania:
a. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
c. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
d. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku i za kadencję.
e. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
– Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
f. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
g. Uchwalenie opłat ogrodowych w 2019 roku i terminu ich wnoszenia, w tym także: wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej i opłaty za zużycie energii elektrycznej.
h. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców – tylko w przypadku podjęcia inwestycji.
i. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
j. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
k. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 21-03-2019 do 22-03-2019 w godzinach od 13:00 do: 18:00 w Altanie Zarządu.