KONTENER NA ODPADY ZIELONE

W środę 19 września 2018r.

podstawiony będzie KONTENER (duży) na odpady zielone.

(od ul. Stalowej)

Proszę wstrzymać się z wyrzucaniem całych krzaków i gałęzi do środy, gdy podstawiony zostanie DUŻY KONTENER.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

Zarząd ROD „Gajowice” serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców

na organizowany w dniu 22 września 2018 r. od godziny 12.00

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

W programie m.in.

– uhonorowanie nagrodami zwycięzców w Konkursie „Wzorowa Działka”

– wspólna biesiada przy kiełbaskach, słodyczach, napojach i muzyce

– zabawa dla dzieci.

Jak co roku, prosimy o przynoszenie ciast własnego wypieku, które będą serwowane na stoły biesiadne.

Uwaga: kiełbaski i napoje będą wydawane do godziny 15.00

KONKURS „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2018”

Uchwała nr 44/2018

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD – „Gajowice” we Wrocławiu
z dnia 28.07.2018 roku
w sprawie
powołania komisji oraz organizacji konkursu „Wzorowa działka 2018”

 

Zarząd ROD GAJOWICE, działając w oparciu o § 72 pkt 10 statutu PZD postanawia, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić wewnętrzny konkurs „Wzorowa działka roku 2018″ .

§ 2

Powołuje się komisję do przeprowadzenia konkursu w składzie:

 1. Ewa Kica – przewodnicząca komisji;
 2. Zbigniew Laskowski- członek komisji;
 3. Mirosław Śliwa – członek komisji,

która dokona oceny działek zgodnie z „Regulaminem konkursu Wzorowa działka roku 2018” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ocena działek biorących udział w konkursie nastąpi po 31 sierpnia 2018 , w tym samym dla wszystkich działek dniu, ustalonym przez Komisję Konkursową

 

§ 4

Udział w konkursie jest dobrowolny. W konkursie mogą brać udział wyłącznie działkowcy, którzy zgłoszą swoją działkę do konkursu lub których działka zostanie zgłoszona przez innego użytkownika działki w ROD „Gajowice”.

§ 6

Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w biurze ROD „Gajowice” lub pocztą internetową na adres rod-gajowice@wp.pl z opisem w tytule konkurs „Wzorowa działka” i podaniem numeru kontaktowego. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 31 sierpnia 2018 r.

§ 7

W konkursie nie mogą brać udziału działkowcy, którzy posiadają altany ponadnormatywne, nie przestrzegają Regulaminu ROD, jak również nie dokonali opłat ogrodowych i energetycznych  w ustalonym terminie.

§ 8

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy w czasie obchodów „Dnia Działkowca 2018 ” .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN

KONKURSU „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2018”

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „GAJOWICE”

Lp.

Rodzaj kontrolowanego zagadnienia

Sposób kontroli

Ilość

pkt.

1.      

Rozplanowanie i urządzenie działki

Ocena ogólna

Racjonalne wykorzystanie terenu, kompozycja przestrzenna

0-10

2.      

Estetyka działki

Ład i porządek

Urządzenia na działce zgodnie z regulaminem ROD

0-10

3.      

Trawnik i jego utrzymanie

 

0-10

4.      

Część ozdobno – wypoczynkowa

Bogaty dobór roślin ozdobnych

0-5

Urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne

0-5

5.      

Część produkcyjna działki

Sadownicza – różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność

0-10

Warzywnicza – bogaty dobór gatunków

0-10

6.      

Mała architektura na działce

Płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne

0-5

7.      

Estetyka i stan techniczny altany

Wymiary altany i jej stan techniczny zgodne z regulaminem ROD

0-10

Estetyka altany

0-5

8.      

Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie

 

0-10

9. Posiadanie tabliczki z numerem działki, umieszczonej w widocznym miejscu

0-5

10.      

Ekologia na działce

Budki lęgowe, karmiki dla ptaków i owadów pożytecznych.

0-5

Łączna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

Na ocenę każdej zgłoszonej do Konkursu działki składać się będzie średnia sumy punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.

Stwierdzenie nieprzestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie opłat ogrodowych w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją w konkursie.

W przypadku, gdy zgłoszona działka otrzymała nagrodę rzeczową w Konkursie w okresie ostatnich dwóch lat, komisja nie uwzględni zgłoszenia działki w niniejszym Konkursie.

AKCJA POMIARÓW DZIAŁEK 2018

Pragniemy poinformować o rozpoczęciu akcji pomiaru geodezyjnego działek w celu stworzenia planu zagospodarowania Ogrodu.

NIEZBĘDNA będzie tutaj współpraca działkowców w momencie tworzenia w/w planu w zakresie :
– Właściwego oznakowania NUMERACJI działek, która to będzie nanoszona na powstałe plany,
– Wskazywania właściwych granic swoich działek podczas prac geodezyjnych przez geodetów.

W związku z faktem iż w dniach 4-7 lipca 2018 roku geodeci wejdą na teren ROD Gajowice w celu dokonania pomiarów, do tego czasu należy właściwie przygotować swoje działki :

 1. Umieścić w widocznym miejscu nr działki !!!!!!! (Najlepiej, gdy numer znajduje się przy wejściu na działkę, tak, by był widoczny z alejki). Może być to numer wykonany we własnym zakresie,
 1. w każdym rogu działki umieścić tyczkę lub palik !!!!!!! (nawet jeśli jest ogrodzenie, wtedy wystawać musi ponad ogrodzenie) na której górnej części umieszczamy czerwony znacznik (taśma do oznaczeń drogowych, czerwona reklamówka (ale dobrze zabezpieczona, aby wiatr jej nie porwał), czerwona dobrze umocowana szmatka). W ten sposób geodeci nie tracąc czasu, dokładnie wyznaczą narożniki danej działki i wytyczą właściwie jej granice i jej metraż .
 1. W dniu pomiarów na danym obszarze należy zostawić otwarte furtki wewnętrzne w ogrodzeniach wewnętrznych aby geodeci mogli się swobodnie poruszać po terenie ogrodu. Geodeci  mają pełną zgodę na poruszanie się po całym terenie ROD – Gajowice.
 1. Mogą być Państwo obecni podczas pomiarów, co nawet pomoże w szybkim obmierzeniu Państwa działki, jak i sąsiednich. Im lepiej dopilnują Państwo pomiarów tym solidniej te pomiary będą wykonane.

W dalszej części po pomiarach można później umieszczać kamienie graniczne we własnym zakresie, co spowoduje że pomiar będzie trwały i niezmienny do czego zachęcamy, zakup takich kamieni nie jest dużym wydatkiem a że 2 narożniki zawsze są wspólne więc można to wykonać wspólnie z sąsiadem w połowie kosztów.

Jest niezmiernie ważne, aby Geodeci mieli dokładne rozeznanie, którą działkę właśnie obmierzają. (PRAWIDŁOWE OZNACZENIE NUMERU DZIAŁKI).

PLANOWANY HARMONOGRAM POMIARÓW DZIAŁEK

 • Działki 1-80 4 lipca 2018 roku w godz. 1400 -1800
 • Działki 81-160 5 lipca 2018 roku w godz. 1400 -1800
 • Działki 161-240 6 lipca 2018 roku w godz. 1400 -1800
 • Działki 241-405 7 lipca 2018 roku w godz. 1000 -1800

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANE 30.06.2018.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu

zaprasza na

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

które odbędzie się w dniu 30.06.2018r. w ROD – „Gajowice” – na terenie ROD – Gajowice – obok altany Zarządu, ul. Stalowa b/n, 53-440 Wrocław.

Początek obrad:

W I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30**

**Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.

 3. Zatwierdzenie porządku obrad.

 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.

 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

 7. Dyskusja.

 8. Uchwalenie uchwały o wyrażeniu zgody, aby po realizacji inwestycji w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 (PROJEKT 291), wyremontowane trasy pozostały ogólnodostępne dla mieszkańców Wrocławia.

 9. Zakończenie obrad.