Category Archives: Uncategorized

ZEBRANIE ZARZĄDU

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się 19 sierpnia 2023 roku o godz. 10.00 w altanie Zarządu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

ZEBRANIE ZARZĄDU

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się 15 lipca 2023 roku o godz. 10.00 w altanie Zarządu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

KOMUNIKAT

W dniach od 12 do 17 czerwca 2023 przeprowadzony będzie wiosenny przegląd działek.
Ocenie podlegać będą m.in.:
1. Zainstalowany w widocznym miejscu numer działki.
2. Uporządkowanie i utrzymanie czystości przyległych alejek.
3. Kompostownik usytuowany na działce.
4. Zagospodarowanie i wygląd działki.
Osoby, które zechcą być obecne na swojej działce w trakcie lustracji, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny 502-411-210.

ZEBRANIE ZARZĄDU

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się 17 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w altanie Zarządu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Opłaty w ROD „Gajowice” w 2023 roku

W 2023 roku wszystkich użytkowników działek w ROD „Gajowice” we Wrocławiu obowiązują następujące opłaty:

  1. Składka członkowska w wysokości 6,00 zł od członka PZD (małżonkowie po 3,00 zł, czyli 6 zł od działki) – stawkę określa Rada Krajowa PZD.
  2. Opłata ogrodowa w wysokości 0,95 zł za 1 m² powierzchni działki (w tym: 0,12 zł Partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD).
  3. Opłata za wywóz odpadów – 236,00 zł od działki.
  4. Opłata Energetyczna w wysokości 18,20 zł od działki (wysokość ustalona uchwałą walnego zebrania).
  5. Opłaty za zużytą energię elektryczną – zgodnie z odczytem licznika w cenie 0,96 zł za 1 kWh.
  6. Opłata na inwestycję w ROD – brama wjazdowa od ul. Oporowskiej w wysokości 10,00 zł od działki.
  7. Opłata na inwestycję w ROD – brama wjazdowa od ul. Kruczej w wysokości 10,00 zł od działki.

Terminy opłat:
Opłaty wymienione w pozycjach 1-7 winny być zapłacone do dnia 30 czerwca 2022 r.
Uwaga: nie uiszczenie opłat w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych od nie zapłaconej kwoty od dnia następnego po terminie zapłaty (zgodnie z §42 „Regulaminu ROD”)

Wpłaty należności można dokonywać tylko przelewem lub przekazem na konto bankowe ROD „Gajowice” we Wrocławiu

BPS 58 1930 1406 2012 1200 1602 0001

wymieniając rodzaj opłaty oraz koniecznie numer działki.
Opłaty ponoszone na rzecz PZD przez nowych członków:

  1. Podwyższona opłata ogrodowa – tzw. Wpisowe w wysokości 200 zł (wysokość wpisowego ustala okręgowy zarząd PZD).
  2. Podwyższona opłata ogrodowa – tzw. Opłata inwestycyjna w wysokości 1 200 zł (jej wysokość ustala zarząd ROD)

Z opłaty inwestycyjnej zwolnieni są współmałżonkowie i osoby bliskie (przy przeniesieniu prawa do działki).

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD GAJOWICE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD PZD Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców w Warszawie ROD – „Gajowice” we Wrocławiu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w dniu: 06-05-2023 na placu zabaw przy altanie Zarządu ROD – „Gajowice”.

Początek obrad:
W I terminie godz. 10:00
W II terminie godz. 10:30

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

*** Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

*** Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 27-04-2023 do 29-04-2023 w godzinach od 12:00 do 14:00 w Altanie Zarządu.

ZEBRANIE ZARZĄDU

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się 20 maja 2023 roku o godz. 10.00 w altanie Zarządu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zebranie Zarządu ROD – „Gajowice” odbędzie się 4 marca 2023 roku o godz. 10.00 w altanie Zarządu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.