Category Archives: Uncategorized



W związku z bardzo złą sytuacją epidemiczną związaną z rozwojem trzeciej fali zachorowań na COVID-19, jak również aurą sprzyjającą rozpoczęciu aktywności działkowców na działkach w ROD, Krajowy Zarząd PZD uważa za konieczne przypomnienie o obowiązku przestrzegania ogólnokrajowych obostrzeń oraz regulacji wewnątrzzwiązkowych. Mają one na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz zapewnienie bezpieczeństwa działkowców i ich rodzin.  Dotyczy to w szczególności:
1) zakazu gromadzenia się w częściach wspólnych ROD i na działkach;
2) zachowywania dystansu społecznego w częściach wspólnych ROD oraz w miejscach takich jak: aleje, śmietniki, bramy, furtki, wspólne hydranty, parkingi, place zabaw itp.  
3) obowiązku zakrywania ust i nosa na terenach ogólnych ROD.  

Wiosna to okres rozruchu w ROD, włączana jest woda i energia elektryczna. Krajowy Zarząd PZD zwraca się o przemyślane realizowanie tych działań, aby nie powodowały zabronionego w obecnej sytuacji gromadzenia się osób, a przez to stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia. Krajowy Zarząd PZD przypomina również, że na podstawie  uchwały nr 295/2020 KZ PZD z dnia 15 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii wprowadził nadzwyczajne zasady pracy dla jednostek organizacyjnych PZD. Dzięki nim zapewnione jest nieprzerwane funkcjonowanie struktur PZD przy konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Koniecznością jest zminimalizowanie bezpośrednich kontaktów z działkowcami, do przypadków tego absolutnie wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłą pocztę.    Krajowy Zarząd PZD prosi o odpowiedzialne postępowanie i decyzje, które pozwolą na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania ROD do momentu, gdy warunki zewnętrzne pozwolą na powrót do normalności.  Ponad rok życia w epidemii sprawił, iż wiele osób zbyt pobłażliwie podchodzi do obostrzeń, nie realizując ich, czym narażają zdrowie i życie innych na niebezpieczeństwo. Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarząd ROD jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w ROD, dlatego też prosimy o zwracanie uwagi na zachowanie działkowców i reagowanie, tam gdzie zachodzi tego potrzeba.  Krajowy Zarząd PZD widzi i docenia wysiłek i pracę Prezesów oraz członków Zarządów ROD w tym trudnym czasie w służbie działkowcom i za to serdecznie dziękuje.                                                                                                                               PREZES           Eugeniusz KONDRACKI
 
Krajowy Zarząd PZD przekazuje Apel do działkowców i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń i zachowywanie zasad bezpieczeństwa na terenie ROD i działek w związku z panującą epidemią koronawirusa.   

Od jednego z naszych działkowców  dotarła właśnie do nas informacja, że w okresie zimowym na terenie naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego pojawił się … nowy kotek.
W najbliższym czasie Zarząd zamierza przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.

Wyjaśnienie, dlaczego opłata za wywóz odpadów jest liczona od działki, a nie od 1m2.

1. OZ PZD poinformował Zarząd ROD – „Gajowice”, iż opłata śmieciowa winna być obliczana od działki, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Uchwała nr XXV/672/20 z dnia 28-07-2020 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku), ale również z ustawą  o rodzinnych ogrodach działkowych (art.15 ust.2): utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca w odniesieniu do jego działki.
2. Od 1m2 działki liczy się wyłącznie koszty, które przypadają na części wspólne, czyli w przypadku ROD jest to opłata ogrodowa, która w sobie ma wliczone m. in. wydatki na utrzymanie porządku i czystości .
3. W wytycznych do walnych zebrań wskazane jest, że opłata za wywóz śmieci może być uchwalona oddzielnie, gdyż stanowi znaczny koszt funkcjonowania ROD – wzór uchwały jest stworzony do wyliczenia tejże opłaty od działki (a nie od m2).
4. Kwestia opłaty śmieciowej poruszona jest również w komunikacie  KR: http://pzd.pl/artykuly/24024/188/KOMUNIKAT-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-5-maja-2020-r-w-sprawie-obowiazujacych-zasad-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-ROD.html
5. W systemie gminnym ta opłata jest naliczana  od liczby działek niezależnie od ilości wytwarzanych śmieci.

UCHWAŁA NR 27/2021 Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU z dnia 20.03.2021 r. w sprawie przesunięcia terminu Walnego Zebrania w ROD „Gajowice”.

Zarząd ROD „Gajowice” działając na podstawie uchwały nr 347/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 postanawia:
§ 1
przesunąć termin Walnego Zebrania w ROD – „Gajowice” we Wrocławiu na późniejszy termin niż do 15-05-2021, nie później jednak niż do 31 sierpnia 2021,
§2

pobierać od działkowców z ROD – „Gajowice” we Wrocławiu zaliczki z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2021 r. w wysokości opłat ustalanych według zasad stosowanych w ROD – „Gajowice” w 2020 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYLICZENIE OPŁATY ŚMIECOWEJ W 2021 W ROD GAJOWICE:

Załącznik do Uchwały nr 20/2021 z dnia 20-03-2021
2 kontenery w tygodniu na zielone
10-2020 do 11-2021
10-2020 – 3 106,05
11-2020 – 2 418,68
04-2021 – 4 022,55
05-2021 – 4 022,55
06-2021 – 4 022,55
07-2021 – 4 022,55
08-2021 – 4 022,55
09-2021 – 4 022,55
10-2021 – 4 022,55
11-2021 – 4 022,55
…………..37 705,13
Koszt 10-2020 do 11-2021 – 37 705,13
Ilość działek ogółem          394
Opłata śmieciowa na 1 działkę   95,70

UCHWAŁA NR 20/2021 Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU z dnia 20.03.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz śmieci w 2021 roku w ROD Gajowice.

UCHWAŁA NR 20/2021 Zarządu ROD ”GAJOWICE” we WROCŁAWIU z dnia 20.03.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wywóz śmieci w 2021 roku w ROD Gajowice.
Zarząd ROD „Gajowice”, działając na podstawie: §72 pkt. 1, 15, 20 Statutu PZD oraz § 14, 16, 36 Regulaminu ROD, w związku z Uchwałą RM Wrocławia XXV/665/20 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty postanawia:
§ 1
ustalić wysokość rocznej opłaty za wywóz śmieci przypadającą na jedną działkę na 95,70 zł. – zgodnie z wyliczeniem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Koszt wywozu śmieci stanowi wydatek związany z utrzymaniem działek należący do kategorii odrębnej od opłat ogrodowych i jako taki powinien być wyszególniony na rachunku/nocie obciążeniowej pod nazwą „opłata za wywóz śmieci” z terminem płatności do 30 czerwca 2021 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Rada Miasta Wrocławia uchwaliła z dniem 1 września 2020 r. znacznie zwiększone stawki odbioru odpadów komunalnych, w tym od użytkowników terenów niezamieszkałych, do których należy ROD „Gajowice”. W związku z tym zachodzi konieczność zmiany wysokości opłat za te usługi dla Działkowców, wg stawek stosowanych przez podmiot zewnętrzny. Zgodnie z art. 32 ustawy o ROD koszty takich usług jak wywóz śmieci z działek należą do kategorii odrębnej od opłat ogrodowych, nie wymagają zatem podjęcia przez WZ ROD uchwały o zmianie wysokości opłat. Powyższa interpretacja jest zgodna ze stanowiskiem zawartym w Informacji KZ PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD z dnia 24.04.2020 r.
Mając na względzie powyższe uwarunkowania prawne i faktyczne Zarząd ROD postanowił jak na wstępie.

Załącznik: 1. Wyliczenie opłaty przypadającej na jedną działkę za wywóz śmieci w 2021.